Határ Győző: Bibliográfia

Önálló kötetek

Ragyogó szívvel, remete daccal. (Versek.) Bp. 1945. Vajna és Bokor, 95 p. [A kötet Hack Viktor névvel jelent meg.]

Heliáne. (Regény.) Bp. 1948. Magyar Téka, 460 p.; 2. kiadás: [Reprint.] Bp. 1991. Magvető, 432 p.

Liturgikon. (Versek.) Bp. 1948. Antiqua Nyomda, 119 p. [Bibliofil kiadásban is.]

Bábel tornya. („A nagy Etemenanki.”) (Asszír eredetiből ford.: Helen Farnell, Samuel Rawlinson, Morros Yastrow, regényes formába [átdolg.]: H. Gy.) Stockholm. 1966. Stockholmi Magyar Intézet, 183 p.

Pantarbesz. (Bölcseleti tanulmány.) München. 1966. Aurora, 94 p. (Aurora Kiskönyvek.)

Hajszálhíd. Versek versben rímek rigmusok költemények három évtized terméséből. (Weöres Sándor útrabocsátójával.) [A szerző jegyzeteivel.] München. 1970. Aurora, 592 p. (Aurora könyvek.) [Megjelent bibliofil változatban is.]

Sírónevető. (Drámák, 1–2. köt.) [A szerző jegyzeteivel és utószavával.] München. 1972. Aurora, 383 + 613 p. (Aurora könyvek.) [Megjelent bibliofil kiadásban is.]

Az Őrző Könyve. („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította H. Gy. [A kiadó utószavával.] München. 1974. Aurora, 349 p. (Aurora Könyvek.); 2. kiadás: Szombathely. 1992. Életünk, 337 + [7] p. (Életünk Könyvek. A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

Golghelóghi. Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. [Drámaciklus.] [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] London. 1976. Aurora, 1026 p. (Aurora Ezotéria.) [A szerző neve csak a borítón olvasható.]; 2. kiadás: London. 1978. Aurora, 1026 p.; 3. kiadás: London. 1989. Aurora, 819 p. [13] t. (Aurora Ezotéria.); 4. kiadás: (1–2. köt.) [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] Szombathely. 1989. Életünk, 435 + [4.], 439–819 p. (Életünk Könyvek.) [A szerző neve csak a borítón olvasható.]; 5. kiadás: Bp. 2005. Argumentum, 900 p.

Intra muros. Tanulmány a véleményről, a hitről – a meggyőződésről. Ellenvetéseit glosszáriumba gyűjtötte és aporematikus kiegészítéseivel ellátta Vincent Geoffry James Hatar, junior. London. 1978. Aurora, 326 p. (Aurora Ezotéria 2.); 2. kiadás: [A szerző utószavával.] Bp. 1991. Pannon Könyvkiadó, 232 p.

Özön közöny. Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról, az ismeretről, mint szemléleti formáról. London. 1980. Aurora, VI, 538 p. (Aurora Ezotéria 3.); 2. kiadás: [A szerző utószavával.] London. 1993. Aurora, V, 466 p. (Aurora Ezotéria 3.); 3. kiadás: [Bev.: Földényi F. László.] Békéscsaba. 1997. Tevan, VI, 11–473. p.

A rákóra ideje. London. 1982. Aurora, 279 p. (Aurora Ezotéria 4.) [Gerinccím: Szélhárfa I.]

Pepito és Pepita. (Regény.) [A szerző előszavával.] London. 1983–1984. Aurora, 200 p.; 2. kiadás: 2. kiadás: [A szerző utószavával.] Bp. 1986. Szépirodalmi Kvk., 245 p.; 3. kiadás: Bp. 2002. EPL.

Félreugrók, megtántorodók. London. 1983. Aurora, 347 p. (Aurora Ezotéria 5.) [Gerinccím: Szélhárfa II.]

Antisumma. London. 1983. Aurora, 299 p. (Aurora Ezotéria 6.) [Gerinccím: Szélhárfa III.]

Anibel. (Regénytrilógia.) [A szerző utószavával.] London. 1984. Aurora, 476 p.; 2. kiadás: Bp. 1988. Szépirodalmi Kvk., 610 p.

Éjszaka minden megnő. (Archie Dumbarton.) (Abszktrakt regény.) [A szerző utószavával.] London. 1984. Aurora, 176 p. (Aurora Regénytár); 2. kiadás: Bp. 1986. Magvető, 244 p.

Köpönyeg sors. Iulianosz Ifjúsága. Lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora H. Gy. London. 1985. Aurora, 621 p. (Aurora Könyvek.); (1–2. köt.) Szombathely. 1997. Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány, 253, 257–619. p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) (Életünk Könyvek.)

Lélekharangjáték. Messzegurult álmok odalett fülcsengése összecsáklyázott élet-uszadékok a folyamközépről veszett szélfúvásban veszendő évek sallangja-cafrangja bátorságos erőmerítés halálnak eltréfálásában elhajtott jószág találomra-keresgélése tolvajfosztó orgazdálkodás marhavásárterén gazdájuktól elbitangolt ritornellók kínkereszt-rímek – kiművelt galamátyok makámeák és mekegemmák versbeszéd és költeményes kiolvasóka tallózás a líra torkolatvidékén: Lélekharangjáték. London. 1986. Aurora, 679 p. (Aurora könyvek.)

Angelika kertje. (Mesék, nosztalgiák; 1. kötet.) London. 1987. Aurora, 568 p. [Borítócím: Angelika kertje és egyéb elbeszélések. A kötetjelzés csak a gerincen olvasható és ezen a címen második kötet nem jelent meg.]

A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. (2. kötet.) London. 1987. Aurora, 556 p. [Ezen a címen első kötet nem jelent meg.]

Az ég csarnokai. London. 1987. Aurora, 170 p. (Aurora Ezotéria 7.)

Görgőszínpad. A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium… egybeválogatója és magyar versekre forgatója… H. Gy. [Misztériumok és a függelékben versfordítások a szerző bevezetőjével és kiegészítésével.] Bp. 1988. Szent István Társulat, 303 p.

Medvedorombolás. A Tuskólábú versbefoglalt kóborjárásai a kórságos nyavalyák és a halálközelítés Morbid Mappáján. (Versek.) London. 1988. Aurora, 175 p.

Bojszintó. (Versek.) (Szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1989. [k.n.], 43 p.

Boldogságról szenvedésről. (Versek.) Békéscsaba. 1989. Békéscsabai Megyei Könyvtár, [40] p. (Poesis Hungarica.)

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA avagy a Hajnali Novellák. (1–2. kötet.) [A szerző két előszavával, egy utószavával és két levél hasonmásával.] London. 1989. Aurora, 347 p. (Aurora Regénytár 269.)

A fontos ember. (Regény.) London. 1989. Aurora, 196 p. (Aurora Regénytár); 2. kiadás: Szeged. 1989. JATE Kiadó, 196 p.; 3. kiadás: Bp. 2003. Serdián, 313 p.

Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára. (Regény.) London. 1990. Aurora, 165 p. (Aurora Regénytár.)

Légy minaret! London. 1990. Aurora, 196 p. (Aurora Regénytár.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet I.]

A költészet kiskátéja. London. 1990. Aurora, 265 p. (Aurora Könyvek.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet II.]

Az ige igézetében. London. 1990. Aurora, 279 p. (Aurora Regénytár.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet III.]

A léleknek rengése. (Válogatott versek 1933–1988.) (Vál., szerk.: Parancs János.) Bp. 1990. Orpheusz Kiadó, 437 p. (Orpheusz Könyvek.)

Halálfej. Gajdok – klapanciák rigmarolárék átokformulák és bökversek remegő-rímek – hullakamra-áthalások aritmiák – halállátó nyelvgyök-remegések és Példatár a vénkor esdekléseiből. (Versek.) London. 1991. Aurora, 252 p.

Irodalomtörténet. (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó, 559 p.

Filozófiai zárlatok. (Epigrammata Profana.) [Szabó Zoltán: Fogódzó. (Bevezetés H. Gy. bölcseletébe.)] London. 1992. Aurora, XIII, 224 p., [1] t. fol. (Aurora Ezotéria 8.)

Mangún és más hang-, mese-, és színpadi játékok. [Az előszót írta: Csiky Ágnes Mária.] London. 1992. Aurora, VII, 315 p. (Aurora Könyvek)

Üvegkoporsó. Ódon versek. Édes-mindnyájunk felejtőkéjéből előhalászta HGy (Győző bácsi). London. 1992. Aurora, 200 p. (Aurora Könyvek.) [A szerző neve csak a borítón és a gerincen szerepel teljes formában.]

Életút I. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1993. Életünk, 254 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) [A kötet alcíme a borítón: Oly jó követni emberélet!]

Életút II. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1994. Életünk, 484 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) [A kötet alcíme a borítón: Minden hajó hazám.]

A fülem mögött. (Karcolatok.) London. 1994. Aurora, 267 p. (Aurora Ezotéria.)

Életút III. Partra vetett bálna. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1995. Életünk, 476 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

Léptékváltás. (Három filozófiai tanulmány.) Bp. 1995. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó, 126 p.

Álomjáró emberiség. (Karcolatok.) London. 1996. Aurora, 304 p. (Aurora Ezoteria.)

Bábel tornya. (A szerző válogatása életművéből.) Bp. 1996. Trikolor–Intermix Kiadó, 343 p. (Örökségünk.)

Medaillon Madonna. (Költeményes könyv.) Bp. 1997. Széphalom Könyvműhely, 277 p.

A Fény Megistenülése. (Fejezetek a filozófia abszurd drámájából. Referátum.) Bp. 1998. Terebess Kiadó, 142 + [2] p.

„H. Gy. levelesládája.” (Válogatott versek, szerk., ut.: H. Gy.) Bp. 1998. Unikornis, 354 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Emlékkönyv H. Gy. 85. születésnapjára. (Szerk. Kabdebó Lóránt, a bibliográfiát összeáll.: Buda Attila.) Miskolc. 1999. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 120 p.

Keleti kulisszák. (Színjátékok.) Bp. 1999. Terebess, 149 p.

Szélhárfa. A rákóra ideje. Félreugrók – megtántorodók. Antisumma. (Szerk.: Somogyi Gréta.) Bp. 2000. Argumentum.

A Karkasszban. (Versek.) Bp. 2000. Littera Nova, 666 p.

Szentföld a Föld. Bp. 2000. Kortárs, 270 p.

Darályvilág Buzdugániában. Miskolc. 2001. Felsőmagyarország Kiadó.

Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások 1–2. köt. (Sajtó alá rend.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna.) Bp. 2001. Argumentum.

Drámák. (Szerk.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna, utószó: Margócsy Klára.) Bp. 2002. Argumentum, 1465 p.

Tururu és Türürü. Bp. 2002. Littera Nova, 100 p.

Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája, melyben merészségén boldogságot nyer. Bp. 2003. Littera Nova, 112 p.

Alapigazságaink (Nagardzsuna). Bp. 2003. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó.

Haza a magasföldszinten […]. Bp. 2004. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó.

Merengő éjszakák. Bp. 2004. Littera Nova.

Üveggolyó. (Versek.) Bp. 2004. Széphalom Könyvműhely, 303 p.

A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. Bp. 2005. Argumentum, 1208 p.

Határ-breviárium. (Összeáll.: Szente Imre.) Bp. 2005. Serdián.

Plasztikzacskó. (Versek.) Bp. 2006. Széphalom Könyvműhely, 264 p.

2984. (Esszénapló.) Bp. 2007. Magyar Napló Kiadó, 300 p.

Télikék. Az utolsó évek versei. Bp. 2010. Széphalom Könyvműhely, 296 p.

Könyvei idegen nyelven

Pépito et Pépita. (Trad.: Pierre Grosz.) Paris. 1963. Julliard, 272 p. (Les Lettres Nouvelles 36.)

Anibel. (Roman, trad.: J[eanne] Faure–Cousin, M. L. Kassai.] Paris. 1969. Denoël, 240 p. (Les lettres nouvelles.)

Archie Dumbarton. (Une histoire criminelle.) (Roman, trad.: Jeanne Faure–Cousin, Georges Kassai [György].) Paris. 1977. Denoël, 204 p. (Les lettres nouvelles.)

The Right to Sanity. A Victor Hatar reader. (Ford. Cushing, George F.) Bp. 1999. Corvina, 400 p.

Alapigazságaink (Nagardzsuna). Műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából. Bp. 2003. Szabad Föld.

Műfordítás-kötetek

Blok, Alekszandr Alekszandrovics: Vasúton. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1947. 471 p.

Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics: A próféta. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1947. 471 p.

Panfjorov, F[jodor]. I[vanovics].: Harc a békéért. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Váll., 311 p.; 2. kiadás: Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Váll., 311 p.

Solohov, [Mihail Alekszandrovics]: Akik a hazáért harcoltak. (Részletek, ford.: H. Gy.) Bp. 1949. Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnökség, 64 p. (A Néphadsereg Kiskönyvtára.) [Címlap nélküli füzet.]; = Bp. 1950 k., Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom Politikai Osztály, 64 p. (Határőrizeti Kiskönyvtár.) [Címlap nélküli füzet.]

Pratolini, Vasco: Szegény szerelmesek krónikája. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1955. Új Magyar Könyvkiadó, 334 p. [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]; 2. kiadás: 1–2. köt. [Ut.: Gellért Gábor.] Bp. 1956. Szépirodalmi Kvk., 246 + 283 p. (Olcsó Könyvtár.); 3. kiadás: Bp. 1979. Kossuth, 454 p. (Új Világ.)

Feuchtwanger, Lion: Rókák a szőlőben. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 808 p.; 2. kiadás: Bp. 1958. Európa, 771 p. [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]

Katajev, Valentyin: Hajrá! (Ford.: H. Gy.) Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 319 p. (Szovjet írók válogatott művei.) [Megjelent a román–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]; 2. kiadás: Bp. 1972. Európa, 452 p.

Sterne, Laurence: Tristam Shandy úr élete és gondolatai. (Ford.: H. Gy.) [Előszó: Szentkuthy Miklós, jegyzetek: Kemény Ferenc.] Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 641 p. (A világirodalom klasszikusai.); 2. kiadás: [Ut.: Kiss Zsuzsa.] Bp. 1989. Európa, 715 p. (A világirodalom gyöngyszemei.) [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]

Cervi, Aicide: Hét fiam volt. (Tolmácsolta: Renato Nicolai, előszó: Piero Calamandei.) [Ford.: H. Gy.] Bp. 1957. Móra, 162 p. + mell. [A fordító nevére való utalás csak az OSZK katalóguscéduláján olvasható.]

Heym, Stefan: Keresztesvitézek. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1957. Zrínyi, 885 p. [Tatár Győző néven.]

Sterne, Laurence: Érzelmes utazás Francia-, és Olaszországban. ([Kazinczy Ferenc fordításának felhasználásával] ford.: H. Gy.) [Ut.: Kéry László.] Bp. 1957. Európa, 265 p.; 2. kiadás: Bp. 1997. Édesvíz Kiadó, 204 p.

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.