Szabó Lőrinc: Bibliográfia

I. Életében megjelent könyvei

Barbusse, Henri: Világosság, ford. Schöpflin Aladár, Franklin Társulat, Bp. [é. n. 1919.] [A művet valójában nevének feltüntetése nélkül jelentős részben Szabó Lőrinc fordította. Ld. Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 36.]

Baudelaire, Charles: Kis költemények prózában (Petits Poëmes en Prose), ford. G. Szabó Lőrinc, átnézte Babits Mihály, Lantos, Bp. 1920.

Omár Khájjám: Rubáiját, ford. Szabó Lőrinc, Táltos, Bp. 1920.

Wilde Oszkár [Wilde, Oscar]: Az odaadó barát, ford. Szabó Lőrinc, Lantos, Bp. 1920 (Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár 31.) [Második, hasonmás kiadás: Uránia kiadás = Aczél testvérek–, Budapest, 1935.]

Verlaine, Paul: Nők,[Bp. 1920]. [A kötet történetére vonatkozóan ld. a mű újabb kiadását: M. Helikon, Bp. 1983.]

Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Genius, Bp. 1921.

Coleridge, Samuel Taylor: Ének a vén tengerészről, ford. Szabó Lőrinc. Kner Izidor, Gyoma 1921 (Monumenta Literarum, 1. sor., 10.)

Stifter, Adalbert: A pusztai falu, ford. Szabó Lőrinc, Kner Izidor, Gyoma 1921 (Monumenta Literarum, 1. sor., 9.)

Föld, erdő, isten. Kner Izidor, Gyoma 1922.

Baudelaire, Charles: Romlás virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Genius, Bp. 1923.

Zola Emil: A föld. Zola: ford. Szabó Lőrincz., Révai Testvérek Irodalmi Intézet R-t. kiadása, Bp. [é. n.] (A Rougon-Macquart család [Egy család természetrajza és szociális története a második császárság korában] 15.) [A fordítás valójában Kardos Pál és Kardos Mária munkája, ld. Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979, 333. Ld. még Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 52, 652, 767.]

Maupassant, Guy de: Amit a nap s az éj mesél, ford. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1923.

Kalibán! Athenaeum, Bp. 1923.

Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Bp. 1926. [1925-ben már kritika is megjelent róla.]

Paul Verlaine válogatott versei, ford. Szabó Lőrinc, Pandora, Bp. 1926.

A sátán műremekei. Pandora, Bp. 1926.

Antológia Ady Endre verseiből, összeáll. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1927.

A Sion-hegy alatt: Ady Endre istenes versei, összeáll. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [é.n].

Halhatatlan szerelem: Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében, szerk. Mikes Lajos, Mihályfi Ernő, Szabó Lőrinc. Pesti Napló, Bp. 1930 [karácsonyán].

Omar Khajjám: Rubáíját, ford. Szabó Lőrinc. Kner Izidor, Gyoma 1930. [A fordítás második változata mint exkluzív kiadvány = megállapodás szerint = egyetlen, valójában több példányban; újabb kiadása: Szász Endre metszeteivel: M. Helikon, Bp. 1965.]

A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza, ford. Szabó Lőrinc, Bisztrai Farkas Ferencz, Bp. 1931.

Az ifjú Goethe. 1749–1776: Antológia a költő ifjúkorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József. Kner Izidor, Gyoma, 1932.

A férfi Goethe. 1777–1800: Antológia a költő férfikorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Kner Izidor, Gyoma, 1932.

Az öreg Goethe. 1801–1832: Antológia a költő öregkorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Kner Izidor, Gyoma, 1932.

Te meg a világ, Pantheon, Bp. 1932.

Bibliofil kalendárium, szerk. Szabó Lőrinc. Bibliofilia, Bp. 1933. [A szedés és nyomás a Helikon–Biró-nyomda R. T. munkája.]

Csinnadratta, ill. Janovits István, Athenaeum, [1933].

Goethe, Johann Wolfgang von: Werther, ford. Szabó Lőrinc sorozatban, Bp. 1933 (Az Est-lapok Filléres Klasszikusai).

Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 (Uj Irók 8.).

Shakespeare, William: Athéni Timon, ford. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1935.

Schaukal, [Richard von]: E. T. A. Hoffmann, ford. Szabó Lőrinc, Kultúra, Bp. [1935] (Kultúra Könyvtár).

Naegele, Otto: A rosszrahajló gyermek, ford. Szabó Lőrinc, Káldor, Bp. 1935 (Szülői gondok).

Különbéke, Athenaeum, Bp. 1936.

Cseh és szlovák költők antológiája. Renaissance, Bp. 1936 [A kötetben többek között Szabó Lőrinc fordításai.]

Johst, Hanns: Thomas Paine, ford. Szabó Lőrinc, Bp. [1937] (Krónika a Nemzeti Színház műsorkísérő füzetei).

Harc az ünnepért, Bartha Miklós Társaság, Kecskemét, 1938. [A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya. Első Kecskeméti Hírlapkiadó, és Nyomda-Rt. Igazgató Tóth László. Bp. 1938.]

Reggeltől estig: Egy repülőutazás emléke, ill. Molnár C. Pál, Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp. 1937.

Kleist, Heinrich von: Amphitryon:Vígjáték Molière nyomán, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1938.

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1938.

Shakespeare, William: Macbeth, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1939.

A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza, ford. Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1939.

Válogatott versei, Singer és Wolfner, Bp. 1940.

Villon, François: Nagy testámentuma, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1940.

Keller, Gottfried: Tükör, a cica: mese, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Droste-Hülshoff, Anette von: A zsidóbükk: Erkölcskép a vestfáliai hegyekből, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Storm, Theodor: Aquis submersus, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Örök Barátaink: Szabó Lőrinc kisebb műfordításai, Singer és Wolfner, Bp. 1941.

Szabó Lőrinc–Szalay Lajos: Tizenkét vers = Tizenkét rajz, Singer és Wolner [1943].

Szabó Lőrinc Összes versei. Singer és Wolfner, Bp. 1943. [Benne egy kötetnyi új vers Régen és Most cím alatt.]

Baudelaire, Charles: A Romlás Virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, s. a. r., jegyz. Szabó Lőrinc. Révai, Bp. 1943.

Omár Khájjám: Rubáíját, ford. [Edward Fitzgerald angol változata alapján] Szabó Lőrinc, Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1943. [Műfordításának harmadik változata.]

Villon, François: Nagy testámentuma, ford. Szabó Lőrinc, Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1944. [Hat balladával bővített második kiadás.]

Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól,Magyar Élet, Bp. 1947.

Doyle, Sir Arthur Conan: Rejtelmes világ a tenger alatt, ford. Szabó Lőrinc, Fehér-holló könyvek, Bp. 1947.

Shakespeare, William Összes drámái, Franklin, Bp. 1948. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik,Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida]

Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Franklin, Bp. 1948. [Új, átdolgozott kiadás.]

Örök Barátaink: Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye, Egyetemi Nyomda, Bp. 1948.

Puskin, Alekszandr Szergejevics: Bahcsiszeráji szökőkút, in uő.: Költemények és egyéb verses munkák, szerk. Gábor Andor, Gáspár Endre, Szikra–Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1949., 201–208.

Racine, Jean: Andromaché, in Racine összes drámai művei, szerk. Illyés Gyula, Franklin, Bp. 1949, 135–208.

Szabó Lőrinc Válogatott műfordításai, szerk. Somlyó György, Franklin, Bp. 1950.

Hardy, Thomas: Egy tiszta nő,ford. Szabó Lőrinc, Szépirodalmi, Bp. 1952.

Krilov, Ivan Andrejevič: Válogatott mesék, ford. Szabó Lőrinc, Ifjúsági, Bp. 1952.

Tyutcsev, Fjodor Ivanovics: Versek, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1953.

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: 150.000.000in uő: Elbeszélő költemények, szerk. Devecseri Gábor, Gáspár Endre, Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1953, 21–73.

La Fontaine, Jean de: Mesék, szerk. Gyergyai Albert, Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1954).

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, bev. Both Béla, ill. Schey Ferenc, Művelt Nép, Bp. 1954 (Népszerű drámák).

Goldoni, Carlo: A hazug,ford. Szabó Lőrinc, in Goldoni: Válogatott vígjátékai, Új Magyar, Bp. 1955.

Shakespeare, William: Összes drámái. I-IV, Új Magyar, Bp. 1955. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik,Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida; Szabó Lőrinc megigazításában Vörösmarty fordításai: Lear király, Julius Caesar.]

Molière Válogatott vígjátékai, Új Magyar, Bp. 1954 (A világirodalom klasszikusai). [Benne: Embergyűlölő, Nők iskolája.]

Szabó Lőrinc Válogatott versei, bev. Illyés Gyula, Magvető, Bp. 1956. [Kötetben új versei Valami szép cím alatt.]

Molière: Embergyűlölő, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1956 (Világirodalmi kiskönyvtár).

Molière: Nők iskolája, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1956 (Világirodalmi kiskönyvtár).

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, Művelt Nép, Bp. 1956. [Új, átdolgozott kiadás.]

Keller, Gottfried: Tükör, a cica: mese, ford. Szabó Lőrinc, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Storm, Theodor: Aquis submersus, ford. Szabó Lőrinc, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Coster, Charles de: Thyl Ulenspiegel, ford. Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Európa, Bp. 1957. [A mű jelentős részét valójában Wessely László fordította.]

Kleist, Heinrich von: Az eltört korsó: Amphitryon, ford. Németh László, Szabó Lőrinc. Európa, Bp. 1957. [A kötetben Szabó Lőrinc fordításának átdolgozott változata.]

Villon, François: Összes versei, ford. Szabó Lőrinc, Európa, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Coleridge, Samuel Taylor: Rege a vén tengerészről, ford. Szabó Lőrinc., ill. Gustave Doré, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Maupassant, Guy de: La parure: Az ékszer, ford. Szabó Lőrinc, Bp. Terra, 1957 (Kétnyelvű kiskönyvtár 16.).

A huszonhatodik év: Lírai rekviem százhúsz szonettben, Magvető, Bp. 1957. [2. változatlan kiadás: Magvető, 1958.]

Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Szépirodalmi, Bp. 1957. [Második, bővített kiadás.]

II. Jelentősebb posztumusz könyvei

Örök Barátaink: A költő kisebb lírai versfordításai, utószó Szabó Lőrincné, jegyzetanyagot átd. és kieg. Hárs Ernő,Szépirodalmi, Bp. 1958, 2 köt.

Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei,utószó Sőtér István, lektor Szabolcsi Miklós, Magvető, Bp. 1960. [Második változatlan kiadás: 1962.]

Szabó Lőrinc Válogatott versei, vál. Somlyó György, életrajzot és a jegyzeteket írta Szijgyártó László, Móra, Bp. 1963 (A Magyar Irodalom Gyöngyszemei, szerk. Kormos István). [Második kiadás: 1977.]

A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967.

Szavakkal nő a gyász: Posztumusz szonettek, utószó Kabdebó Lóránt, ill. Borsos Miklós, Szépirodalmi, Bp. 1974 (Mikrokozmosz füzetek).

Napló, levelek, cikkek. vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974 (Műhely).

Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei, szöveggond. Szilágyi Péter,Szépirodalmi, Bp. 1974.

Káprázat: Válogatott versek, vál., utószó Domokos Mátyás, Szépirodalmi, Bp. 1975 (Olcsó Könyvtár).

Lóci óriás lesz, vál. Steinert Ágota, ill. Würtz Ádám, Móra, Bp. 1975.

A költő és a földiek: Versek és műfordítások, vál., előszó, szerk. Kántor Lajos, Dacia Kolozsvár–Napoca, 1977.

Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979.

Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, szerk. Kabdebó Lóránt, M. Helikon, Bp. 1980 (Kézirattár).

Szabó Lőrinc Összes versei, vál., szöveggond., jegyz. Domokos Mátyás, Szépirodalmi, Bp. 1982 (Magyar Remekírók). [Az első olyan kiadás, amelyben az első négy kötet eredeti szövege is szerepel a függelékben.]

Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984.

Húz a liba papucsot, Móra, Bp. 1987.

NŐK, habzó májusi rózsák: Szerelmes versek, vál. Steinert Ágota. M. Helikon, Bp. 1987.

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1921–1944, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1989.

Bírákhoz és barátokhoz: Napló és védőbeszédek 1945-ből, s. a. r., jegyz., utószó Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990.

Vers és valóság: Összegyűjtött versek és versmagyarázatok. szerk., s. a. r., jegyz., utószó Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990.

Buddha tenyerén: A költő keleti témájú versei, összeáll. Steinert Ágota, utószó Simon Zoltán. M. Helikon, Bp. 1991.

Utazás Erdélyben: cikkek versek, levelek, s. a. r., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992.

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1945–1957, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1993.

Magyar sors és fehér szarvas: Válogatott prózai írások, szerk. Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994.

Válogatott versek, vál., szerk. Kaiser László, utószó Kabdebó Lóránt, Talentum-Akkord, Bp. 1995 (Talentum diákkönyvtár).

Szabó Lőrinc hévízi versfüzete. szerk. Kabdebó Lóránt, Önkormányzat, Hévíz, 1997 (Hévízi könyvtár).

Az Egy álmai, vál. Demény Péter, Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1998.

Szabó Lőrinc Összes versei, s. a. r. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina, Unikornis, Bp. 1998 (A Magyar Költészet Kincsestára). [Akkor ismert összes verseinek kiadása. A szöveggondozás és az imprimálás a Miskolci egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar Irodalom Tanszékére telepített, az OTKA és az MTA által támogatott Szabó Lőrinc Kutatóhely eredményeinek felhasználásával készült.]

Huszonöt év: Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet levelezése, s. a. r., jegyz. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina. Magvető, Bp. 2000.

Szabó Lőrinc Összes versei, s. a. r. Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina, Osiris, Bp. 2000. [Második javított kiadása 2003.]

Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2001.

Örök Barátaink: A költő kisebb lírai versfordításai. s. a. r. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2002.

Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957, s. a. r., előszó, jegyz. Horányi Károly, Argumentum, Bp. 2002.

Emlékezések és publicisztikai írások. s. a. r., jegyz. utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003.

„A megélt költemény”: Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával. 1933–1957. s. a. r., előszó, jegyz. Horányi Károly, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Válogatott versek, vál., jegyz. Ferencz Győző, Osiris, Bp. 2004 (Osiris diákkönyvtár).

Szabó Lőrinc németországi utazásai. Fekete-erdő és Ulm: Fahrten von Lorenz Szabó in Deutschland. Schwazwald und Ulm, s. a. r. Pásztor Imre, ford. Bárczi Katalin, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Vissza a háborúból: Szabó Lőrinc Remarque-fordítása, s. a. r., jegyz., bemutatja Juhász Gábor, Szemán Renáta, Miskolci Egyetem, BtK Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc. 2008 (Szabó Lőrinc Füzetek 9.)

Shakespeare, William: Vízkereszt, vagy: amit akartok, bev. Kabdebó Lóránt, s. a. r., utószó Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 1).

Turney, William: Keserű aratás, bev. Bécsy Tamás, s. a. r., utószó Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 2).

Krasiński, Zygmunt: Pokoli színjáték, átdolg. Csokor, Franz Theodor bev. Kiss Gy. Csaba, s. a. r. Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 3).

Strindberg, August: A csöndes ház, bev., s. a. r. Kontor István, Csokonai, Debrecen, 2007 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 4).

Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008.

Válogatott versek.  Budapest. 2008. Kossuth Kiadó, 382 p. (Klasszikus magyar líra)

Szél hozott. Versek gyerekeknek és felnőtteknek. (Szerk.: Miklya Zsolt, illl.: Schall Eszter.) Budapest. 2016. Móra Könyvkiadó, 86 p.

Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák. [Szöveggond., jegyz., utószó: Kemény Aranka.]Budapest. 2013. Osiris Kiadó, 1108 p. (Osiris Klasszikusok)

III. Versei napilapokban és folyóiratokban

Föld, erdő, isten

I. A vándor elindul = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1140. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.

II. Reggel = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a VI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1140. p.

III. Este (Élő csillagok gyúlnak a füvek közt…) = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XVIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141. p.; Este címmel már átdolgozva: Keleti Ujság, 1937. máj. 10.

IV. Sötétség, holdfény = valójában: Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.; feltételezhetően csak kötetben jelent meg.

V. Egyedűl = Álarc mögül címmel: Nyugat, 1921. 7. sz. (ápr. 1.) 533. p.

VI. Pásztorsípon = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141. p.

VII. A hazatért kedvesről = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141–1142. p.

VIII. Zavar (A fák kezei égbe kulcsolódtak…) = Versek gyűjtőcím alatt az III. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p; Új versek, régi dallamokgyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

IX. Titkok = Versek gyűjtőcím alatt az II. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597 p.

X. Mondják, hogy szép = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1142. p.

XI. Kirándulás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XII. Hajnali himnusz = Vers a hajnali erdőről címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 533–534. p.

XIII. Gyógyulás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XIV. Erdei szerelem = Vers cím alatt: Nyugat, 1922. 3. sz. (febr. 1.) 169. p.

XV. Csodatevő szemek = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVI. Hasztalan lázadás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVII. A szelíd tanitvány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVIII. Az elhagyott lány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XIX. Elmentél, s megnémult a táj = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XX. Magány (Sok kétely és bűn a halálba láncol…) = Versek gyűjtőcím alatt az V. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.

XXI. Titkos fájdalom = Versek gyűjtőcím alatt a IV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.

XXII. Tétlen jövendő = Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.

XXIII. A vágy szégyene = Feltételezhetően először csak a kötetben jelent meg; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

XXIV. A halál csiráival… = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1142–1143. p.

XXV. A következő pillanat = Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.

XXVI. Az idő kisértetei = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXVII. Könyvvel a temetőben = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a

XXXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1143. p.

XXVIII. Pannón ősz = Versek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 596. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

XXIX. Rutilius levele = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1145. p.

XXX. Sulyos felhők = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXXI. Jelenések = Novus nascitur ordo címmel: Nyugat, 1920. 11–12. sz. (jún.) 609. p.

XXXII. A föld barátai = Legyünk mi is egyszerű emberek címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 534–535. p.

XXXIII. A barbár tanítvány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg. Valójában Kacagó Dionysos címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.

XXXIV. Torzonborz, fekete állat = Hemperegve a porban, a fényben címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.

XXXV. Fák között = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLVI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1144. p. Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.

XXXVI. Uránia = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1144. p.

XXXVII. Szélcsend = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXXVIII. Párbeszéd = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt az L. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1145. p.

Kalibán!

Kalibán = Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel: Az Est, 1923. nov. 11.

Város = Házak, paloták, kopasz bűnösök címmel: Pesti Napló, 1923. aug. 28.

Szénásszekér = Szénásszekér ment át a városon címmel Pesti Napló, 1923. szept. 8.

Hajnal a nagyvárosban = Verebek címmel: Magyarország, 1923. szept. 2.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638. p.

Ellentétek = Reménytelen ég alatt címmel: Az Est, 1923. aug. 31.

Meghalni ilyen fiatalon (Éjszaka, fény. Autók suhognak…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Akkor = Pókokat rakok a szemeibe címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Nincs rád időm = Hagyj el kis szitakötőm címmel: Magyarország, 1923. okt. 14.; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 575. p.

Idegenek = Magyarország, 1923. aug. 19.

A szörnyeteg városa = Átkozd meg a várost és menekülj! címmel: Pesti Napló, 1923. szept. 23.; átdolgozva: Pesti Napló, 1933. nov. 5.

Csigabiga = Április címmel: Pesti Napló, 1923. jún. 8..

Tavaszban = Tavaszi dal címmel: Az Est, 1923. ápr. 1.; átdolgozva: Pesti Napló, 1933. okt. 15.

Örökzöld bánat = Dal címmel: Nyugat, 1923. 6. sz. (márc. 16.) 400. p.; kötetben: Mint a fagyöngy sír címmel.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638. p.

Fűben = Erdő címmel: Nyugat, 1923. 6. sz. (márc. 16.) 400. p.; Fekszem hanyatt címmel: Pesti Napló, 1933. okt. 15., majd kötetben.

Szél hozott, szél visz el = Magyarország, 1923. máj. 20.

Hajnali séta = Hajnali szél címmel: Magyarország, 1923. dec. 25.

Séta közben = Mint szép, ártatlan akác címmel: Pesti Napló, 1923. júl. 8.; Séta közben címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. ápr. 15.

Tóparton = Két testvér-dal cím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1923. 6. sz. (márc. 16.) 400. p.; kötetben: Milyen jó szállni, mint a csónak címmel.

Vízipók = Két testvér-dal cím alatt az II sz. költemény: Nyugat, 1923. 6. sz. (márc. 16.) 400. p.; kötetben: Milyen jó jónak lenni, jónak! címmel.

Elvesztett vigasz = Tegnap megbántott valaki címmel: Az Est, 1923. máj. 15.

Éjjel az erdőn = Éjszaka címen: Nyugat, 1923. 6. sz. (márc. 16.) 400. p.

Pán ajándéka = Nem voltam én mindig ilyen címmel: Magyarország, 1923. máj. 31.

Záporban = Nyugat, 1920. 11–12. sz. (márc. 16.) 610. p.

Augusztus = Nyugat, 1920. 11–12. sz. (márc. 16.) 611. p.

Őszi éjszaka = Rothadni ázott bokrok alatt címmel: Az Est, 1923. dec. 2.

Misztikus hódolat = Örök ösztönzőm, áldott Anyaföld! címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Mitológia = Nagy nyaramban tavaszi lepke… címmel: Az Est, 1923. júl. 25.

Varázskert = Lombosodó, napos tavaszban címmel: Pesti Napló, 1923. júl. 29.

Pillanatok = Kacéran és ellenszegülve címmel: Nyugat, 1922. 21. sz. (nov. 1.) 1294. p.

És mikor újra megcsókoltalak = Nyugat, 1922. 21. sz. (nov. 1.) 1294. p.

Az ifjú Kheiron dala = Csöndes esti ének címmel: Nyugat, 1923. 11–12. (jún. 16.) 913. p.; kötetben először: Nők, habzó májusi rózsák címmel; végleges címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8. sz. (ápr. 15.) 450. p.

Hajnali burleszk = Hajnal, szerelem, szomorúság címmel: Pesti Napló, 1923. máj. 10.

Felhő = Erdei lomb és széllengette bokor címmel: Nyugat, 1922. 21. sz. (nov. 1.) 1295. p.

Tihany partján a hegy alatt = Nyugat, 1922. 21. sz. (nov. 1.) 1296. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638. p.

Menj haza = Menj haza kislányom címmel: Magyarország, 1923. júl. 15.

Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol = Nyugat, 1922. 15–16. sz. (aug. 1.) 1026. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638. p.

Menekülés (Csókolj, csókolj, szerelem…) = Meghalt, csókolj, szédület … címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

A legjobb tündér = Tagadd le, hogy boldogítottál címmel: Magyarország, 1923. aug. 12.

Láz = Alszik, megnőtt szakálla, körme címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Istár = Ki védi a lelkem erdejét? címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Tréfálkozó őszi levelekkel (Milyen száraz és hideg a lelkem…) = Nyugat, 1922. 21. sz. (nov. 1.) 1296. p.

Enyém volt s mégse enyém ma = Virágzene címmel: Pesti Napló, 1923. febr. 11.

Anyám mesélte (Anyám mesélte, régen, amikor még…) = Az Est, 1923. ápr. 29.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 22. 18. p.

Egy kis értelmet a reménynek! (Nem boldogságot, csak hitet, csak…) = Könyörgés címmel: Az Est, 1923. okt. 20.

Hazám, keresztény Európa = Pesti Napló, 1923. aug. 23.

Megint vas-korban, I–III. = A III. rész Vas-korban élünk, nincs mit menteni! címmel: Az Est, 1923. jún. 23.; az I. rész Zendülj föl bennem, Isten, Eljövendő!címmel: Magyarország, 1923. nov. 25.

Altató dal (Valaki, valaki, vad kötelen…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Az eretnek tragédiája, I–X. = Nyugat, 1922. 5. sz. (márc. 1.) 346–348. p.

Testvérsiratók, I–V. = Nyugat, 1922. 13–14. sz. (júl. 1.) 901–908. p.

Isten (Lobogó folyamok zuhannak az éjszakába…) = Nyugat, 1923. 3. sz. (febr. 1.) 143–145. p.

 

Fény, fény, fény

Álarc mögül = Ki van itt az éghez közelebb? címmel: Az Est, 1924. márc. 9.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeményel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34. p.

Hangok (A tavasz ideges villámai…) = A tavasz ideges villámai címmel: Az Est, 1925. jún. 7.

Kísértetek = Nézek s ezer arcom visszanéz címmel: Pesti Napló, 1924. jún. 22.; Kísértetjáték címmel: Pesti Napló, 1933. okt. 15.

Fény (Sötét fényszórók: szemeim az eget…) = Pesti Napló, 1924. szept. 21.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34. p.

Utazás háború után = Mit kaptam én még a világtól? címmel: Magyarország, 1924. jan. 6.

Csodálkozás (Tavaszi szaga van a sárnak…) = Ma valami bolond öröm ér! címmel: Az Est, 1925. márc. 22.; kötetben: Ma minden léggömb égbe szökik címmel.

Szédület = Ölelj meg, ölj meg, Istenem! címmel: Az Est, 1924. júl. 13.

Tavasz elé = Jövel, szentlélek-úristen! címmel: Magyarország, 1925. márc. 8.

Sikolts, gejzir, tavasz, égbetörő! (Tavasz! = Zúg, tisztít valami…) = Magyarország, 1924. febr. 24.

Mind-Egy, I–II. = Isten címmel: Pesti Napló, 1925. júl. 26.

Kihívás = Nap, idd ki, idd ki a szemeimet! címmel: Pesti Napló, 1924. márc. 2.

Nyári utazás = Táncos kacajjal, sima sugár címmel: Magyarország, 1921. jún. 29.

Óh, Nizza, tenger! = Óh, Nizza! tenger, aranyfövény! címmel: Magyarország, 1924. jan. 20.; Oh, Nizza, tenger! címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8. sz. (ápr. 15.) 452. p.

Kenyér = Iszonyodva nézlek, áldott kenyér címmel: Pesti Napló, 1924. nov. 23.

Képzelt utazások = E kacagó, nápolyi alkonyatban címmel: Pesti Napló, 1924. nov. 9.

Búcsú Avelengótól = Avelengo címmel: Az Est, 1924. júl. 27.

Embertelen szépség = Marmoláták és Latemárok címmel: Magyarország, 1924. aug. 3.; Embertelen szépség címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8. sz. (ápr. 15.) 452–453. p.

Háború után = Zümmögő, kalandor, sugarakon keresztül címmel: Magyarország, 1924. szept. 7.; kötetben: Zümmögő, kalandor, sugarakon címmel.

Szerelmes erdő = Az erdő bírkózik velem címmel: Pesti Napló, 1925. júl. 12.

Hatalom és dicsőség = Én mondom: te vagy a koldús! címmel: Pest Napló, 1925. máj. 3.; kötetben: Ne dobj el öröm címmel.

Nyugtalanság = Tízezer éhes nyíl vagyok címmel: Pesti Napló, 1925. aug. 9.

Szerelmes junius = Tavasz és nyár megütközik címmel: Az Est, 1925. ápr. 19.; Szerelmes junius címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943, 8. sz. (ápr. 15.) 451. p.

Menekülés (Mint kigyulladt, éjszakai kikötőből…) = Mint hajók kigyulladt kikötőből címmel: Magyarország, 1924. dec. 7.

Őrizni fogsz = Sugarak érett kalászaival címmel: Magyarország, 1925. júl. 5.

Jildiz, keleti táncosnő = Tüzek csengői, lila csóvák címmel: Pesti Napló, 1924. jan. 27.

Káprázat (Először a szem csókol, aztán a kezem…) = Fény vagy és tenger, emelsz, ölelsz címmel: Az Est, 1924. nov. 16.; Káprázat címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 576. p.

Üzenet, messzire = Legázolt kilométereken át címmel: Magyarország, 1924. febr. 10.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34. p.

Balaton, vakáció (1922) (Robbanó dél, a vén gyík…) = csak a kötetben jelent meg.

Lidérc = Fény, fény, fény: táncolsz meztelenűl címmel: Az Est, 1925. febr. 8.

A megszállott = Nem akarlak, s csak rád gondolok címmel: Az Est, 1924. dec. 31.

Vezényszó, tűzvész = Vezényszó, tűzvész, zene, minden címmel: Az Est, 1925. jan. 18.

Ima, a nők ellen = De a nő, jaj, megszomorít címmel csak a kötetben jelent meg.

Az Örömhöz = Távoli kürtök címmel csak a kötetben jelent meg.

Vesztett sugár = Ha itt marad belőled egy sugár címmel: Magyarország, 1925. ápr. 26.

Szövetség = Magunknak mi már megmaradjunk címmel: Az Est, 1924. dec. 25.

Az isten darabkái = Legnagyobb, leggyönyörübb szeretőmnek címmel: Az Est, 1924. máj. 13.; Az Isten darabkái címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8. sz. (ápr. 15.) 455. p.

Szökj, lélek! = Nem ülni a kényszerek rabpiacán! címmel: Az Est, 1924. jan. 11.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34. p.

Idegen pénz = És lerogyok az indulás küszöbén címmel: Az Est, 1924. febr. 17.

Szélcsöndes ormok = Most tele vagyok vérrel, mézzel címmel: Az Est, 1924. aug. 10.

Az Őszhöz = Erdők tűzvésze, Ősz, köszöntlek! címmel: Az Est, 1924. okt. 22.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34. p.

Hasonlat a vakondról = Mit várod vakon a hajnalt? címmel: Az Est, 1924. júl. 8.

Kétségbeesés (Villámló égboltot ágyúz fölém…) = Zengő, fájdalmas életem címmel: Az Est, 1924. nov. 30.

Szegénynek lenni s fiatalnak = Pesti Napló, 1925. máj. 31.

A hülye szolga szól (Igenis kérem, kidobtak, igenis…) = csak a kötetben jelent meg.

Akkor se, vagy csak akkor? = Pesti Napló, 1925. jan. 11.

Klió = Szétlőtték a páncélvonatot címmel csak a kötetben jelent meg.

A varázsló szemei = Szemeim, ezek a nyomorultak címmel: Pesti Napló, 1924. dec. 14.; kötetben: Óh félhomály, gyáva lemondás címmel.

Azután = Színből, hangból, testből kihullni címmel: Magyarország, 1925. jan. 25.

Az álmodó halott = Dicsértessék a föld, s aludjunk címmel: Pesti Napló, 1925. ápr. 12.

Eljön a nap = Hamis művészek ezredei címmel: Pesti Napló, 1925. márc. 1.

A mélység tűnődése = Tárnák kövesült paraleljeiből címmel: Pesti Napló, 1925. jún. 14.

Árnyék a szélben = Ízenként porlok el a szélben címmel: Pesti Napló, 1925. jún. 28.

Lekötött bója = Nagy vizek rohannak címmel: Magyarország, 1925. aug. 2.

Este (Este van, pillám lezuhan…) = Megsemmisülés címmel: Magyarország, 1925. júl. 19.

A föld panasza = A föld sír és meghal címmel: Az Est, 1924. jún. 8.

A húnyt szem balladája = Óh élet, iszonyú csatatér címmel csak a kötetben jelent meg; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8. sz. (ápr. 15.) 453–454. p.

Zűrzavar és kétségbeesés = Minden szent fények elbúcsúznak címmel: Pesti Napló, 1925. febr. 1.

Takarodó = Visszafelé néznek a távcsövek címmel: Magyarország, 1925. febr. 22.

Édenek = Parzifál címmel: Az Est, 1925. jún. 21.

Ima a repülőgépen = „H-MAC A” címmel: Pesti Napló, 1925. máj. 17.

Egy eltünt városban = Balassagyarmat, 1924 címmel: Pesti Napló, 1924. aug. 31.

Repülőgép az Alföldön = Az Est, 1925. szept. 13.

Ujsághírben a végtelen (Földrészek nyílhatnak föl szemedben…) = Az Est, 1924. szept. 28.

Óda a genovai kikötőhöz, I–IV. = Magyarország, 1925. aug. 30.; Változat alcímmel: Pesti Napló, 1933. dec. 17.

 

A sátán műremekei (Pandora-kiadás, Bp., 1926)

Mérget, revolvert = Mérget! Revolvert! címmel: Pesti Napló, 1926. febr. 14.

Negyedóra Isten és a Hivatal közt = Az Est, 1926. febr. 28.

Operába indul az autó = Pesti Napló, 1926. ápr. 11.

Áldozatok = Üzlet, revolver, csönd címmel: Az Est, 1926. márc. 28.

Az örök járvány = Borzadó szánalom könnye címmel: Magyarország, 1926. ápr. 18.

Magasból = A koldus kezet csókol címmel: Az Est, 1926. ápr. 25.

Miénk a napfény = Nélkülözések rémuralma címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Játszópajtások = A szép kis borjú a társzekeren címmel: Pesti Napló, 1926. okt. 17.

Isten országa = Az egyedül irgalmas halálban címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Wild West Európa = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Nincs pénz és enni kell (Nincs pénz, s te azt mondod: egyéni pech…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Nézlek, szeliden, szótlanúl = Akarom, hogy félj, ha látsz címmel: Kút, 1926. (1. évf.) 1. sz. (márc. 28.) 15. p.; kötetben: Sebeinket tányérodra rakom címmel.

Harminc ezüst = Rablók kis cinkosa vagy címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Grand Hotel Miramonti = Magyarország, 1926. ápr. 4.

Egy jelentéktelen író halálára = Térdre az elrabolt élet előtt címmel: Az Est, 1926. jún. 20.

Az Első Kút panasza = Minden vigalom kétségbeesés címmel: Az Est, 1926. szept. 19.

Beszéd a szomorú őrülthöz = Téged sajnállak, nem az embert címmel: Az Est, 1926. júl. 25.

Három törvény, I–III. = Három pillanat az időben, I–III. címmel csak a kötetben jelent meg.

Őrangyalok = Az Antikrisztus szent aranya címmel: Pesti Napló, 1926. júl. 4.

Van lelke a pénznek = Van a pénznek lelke, barátaim! címmel: Pesti Napló, 1926. máj. 9.

Az örök virrasztó = Az isten nem tud elaludni címmel: Pesti Napló, 1926. jún. 13.

Tárlat: a sátán műremekei = Pesti Napló, 1926. máj. 16.

A Bazilikában zúg a harang (A Bazilikában zúgott a harang…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Gyermekek, tiétek a jövő = Magyarország, 1926. máj. 23.

Szövetségesek = Talán nem is rossz, ami rossz címmel: Pesti Napló, 1926. szept. 12.

Töprengés egy körúti padon = Az ucca ezer mozdulata előtt címmel: Az Est, 1926. aug. 8.

Bérletjegy a MÁV vonalaira (Ahogy az ember élete lejár…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Örülni kell, akárminek = Pesti Napló, 1926. máj. 30.

A zene kardot ránt = Pesti Napló, 1926. márc. 21.

Szépség, egy pillanat = Szépség, egy perc alatt címmel: Pesti Napló, 1926. júl. 18.

Zavar (Dadogok, szédülök, leplezek…) = Ma még csak zavaromat tudom elmondani címmel: Magyarország, 1926. szept. 5.

Lányok a nyárban = Lányok a nyár napfürdőjében címmel: Pesti Napló, 1926. aug. 22.

Szeretők = Szeretők teste-lelke címmel: Pesti Napló, 1926. okt. 3.

Ma már megint = Ma már megint kedves vagy nékem címmel: Az Est, 1926. dec. 5.

Isten zenekara = Az isten összevissza integet címmel: Az Est, 1926. nov. 21.

Az utolsó perc a vigasz előtt (Nem te vagy, még mindig nem te vagy, hosszú…) = Pesti Napló, 1926. aug. 8.

Késő bánat = Kellenek a gonosz fegyverei címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ünnep = Amiért nemcsak templomokat címmel: Pesti Napló, 1926. nov. 14.

A Költő és a Földiek (Hasznos esőt hoz a nyári vihar…) = A költő éljen a földön címmel: Magyarország, 1926. máj. 1.; A költő és a földiek címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 576–577. p.

 

Te meg a világ

Húsz óra mulva, I–II. = Mikes Lajos emlékére alcímmel: Pesti Napló, 1930. aug. 31.

Célok és hasznok között = Pesti Napló, 1931. febr. 8.

Gyermek és bolond = Nyugat, 1929. 24. sz. (dec. 16., karácsonyi szám) 707. p.

Arany = Nyugat, 1930. 4. sz. (febr. 16.) 268. p.

Új lakásban = Vizvezeték [sic!] és villanykapcsoló címmel: Pesti Napló, 1927. okt. 2.

Materializmus = Pesti Napló, 1928. máj. 20.

Évek = Pesti Napló, 1928. júl. 15.

Kiváncsiság = Nyugat, 1930. 4. sz. (febr. 16.) 268. p.

A belső végtelenben = Pesti Napló, 1929. dec. 25.

Árnyék (Egy hosszú-hosszú éve már…) = Hiába címmel: Pesti Napló, 1930. ápr. 20.

Győztes vereség = Féreg, operatőr! címmel: Pesti Napló, 1930. ápr. 6.

Testem = Testem, szegény címmel: Magyarország, 1928. ápr. 22.

Ketrec = Pesti Napló, 1930. márc. 30.

Halálfélelem = Pesti Napló, 1930. máj. 25.

Ébredés (Mintha puha üvegtenger alatt…) = Pesti Napló, 1930. okt. 12.

Két sárga láng = Pesti Napló, 1931. ápr. 19.

Testünk titkaiból = Pesti Napló, 1931. jún. 14.

Cigarettafüst = Nyugat, 1929. 24. sz. (dec. 16., karácsonyi szám), 707. p.

Magány (Mint héjj az almát, borít a magány…) = Nyugat, 1929. 24. sz. (dec. 16., karácsonyi szám), 708. p.

Gyanakvás = Pesti Napló, 1930. aug. 3.

Szigeten = Pesti Napló, 1930. jún. 8.

Harminc év = Nyugat, 1929. 24. sz. (dec. 16., karácsonyi szám), 708. p.

Majd = Pesti Napló, 1930. febr. 16.

Felirat = Pesti Napló, 1930. márc. 2.

Tehetetlenűl = Meztelen címmel: Nyugat, 1930. 22. sz. (nov. 16.) 675. p.

Útrakészen = Örvendj lelkem, ha bántanak címmel: Pesti Napló, 1930. márc. 13.

Jégesőben = Jégeső címmel (ajánlás nélkül): Pesti Napló, 1931. febr. 22.

A bolond kezei közt = Pesti Napló, 1930. nov. 1.

Egyetlenegy vagy = Pesti Napló, 1930. szept. 28.

Pária = Pária, büszke légy! címmel: Pesti Napló, 1928. aug. 5.

Ne magamat? = Pesti Napló, 1931. jan. 25.

Az Egy álmai = Pesti Napló, 1931. márc. 15.

Menekűlni = Légy hát bolond! címmel: Pesti Napló, 1931. márc. 1.

Bolondok = Bolond vigasz címmel: Pesti Napló, 1932. márc. 13.

Politika = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Mint ti = Pesti Napló, 1931. okt. 25.

A Párt válaszol = A párt válaszol címmel: Pesti Napló, 1931. márc. 29.

Tűzbe és fegyverbe = A mérgeket és ellenmérgeket címmel: Az Est, 1927. febr. 13.

Fiatalokhoz, I–II. = Pesti Napló, 1932. júl. 24.

Hazám = Köreim címmel, ajánlás nélkül: Pesti Napló, 1930. máj. 11.

Tao Te King = „Tao te King” címmel: Pesti Napló, 1931. máj. 31.

Rigvéda = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Csillagok közt = Pesti Napló, 1932. jan. 6.

Boldogság = Pesti Napló, 1932. jan. 10.; Szabadság (Cleveland), 1932. febr. 18.

Két lány térdtől bokáig = Az Est, 1928. ápr. 15.

Körúti éjszaka = Szerelem és rongyos állatok címmel Pandora, 1927. 2. sz. (márc. 22.) 94–95. p.

Szeretlek = Pesti Napló, 1928. aug. 12.

Melletted = Melletted mindig jó vagyok címmel: Pesti Napló, 1928. júl. 8.

Meg fogok halni = Meg fogok halni, én, e test, e lélek címmel: Együtt, 1928. márc..

Tenger = Hullámjáték címmel: Pesti Napló, 1931. febr. 15.

Nők, I–II. = Nyugat, 1930. 4. sz. (febr. 16.) 269. p.

A test védekezik = Pesti Napló, 1930. aug. 10.

Vidám tudomány = Bűn a bűnt tudni címmel: Pesti Napló, 1930. aug. 17.

Vigaszok = Mámorok, I–II. címmel: Pesti Napló, 1930. nov. 9.

Két ország határán = Jó volna bűnösnek lenni utoljára címmel: Pesti Napló, 1928. jan. 15.

Egy asszony beszél = Az I. rész Neki az élet a szerelem címmel: Pesti

Napló, 1928. nov. 18. = A II. rész Nekem az élet a szerelem címmel: Pesti Napló, 1928. nov. 11.

Vámpirok ellen = Értelem! címmel: Pesti Napló, 1930. jún. 15.

Semmiért Egészen = Pesti Napló, 1931. máj. 24.; Békésmegyei Közlöny, 1938. febr. 27.

A homlokodtól fölfelé = Pesti Napló, 1931. febr. 1.

Börtönök = Magyarország, 1931. ápr. 5.

Egyszerre mindenféle = Az egyik nem elég címmel: Pesti Napló, 1931. máj. 17.

Embertelen = Magyarország, 1931. dec. 25.

Büntetés = Az a perc címmel: Pesti Napló, 1930. jún. 29.

Gyermekünk, a halál = Pesti Napló, 1931. jún. 7.; Békésmegyei Közlöny, 1938. febr. 27.

A semmittevő halál = Pesti Napló, 1931. jún. 21.

Tovább (Már vége lehetne…) = Sors címmel: Pesti Napló, 1932. máj. 15.

Szamártövis = Pesti Napló, 1931. aug. 30.; Körösvidék, 1938. febr. 27.

Hajnali rigók = Pesti Napló, 1931. jún. 28.

Egy pohár víz = Pesti Napló, 1932. febr. 28.

Az ég az ablakon = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Erdei patak = Megjelent Névtelen kis patak címmel az Úti jegyzetek Merán körül ciklus darabjaként: Pesti Napló, 1928. máj. 6.

Belül a koponyádon = Pesti Napló, 1932. febr. 7.

Csodálkozás (Ugye? csak csodálkozni jó!…) = Pesti Napló, 1932. febr. 21.

Mosztári tücsök = Tücsök címmel: Pesti Napló, 1932. júl. 31.

Farkasrét, I–II. = Az I. rész, mely Másvilág címet kapott, Farkasrét címmel: Pesti Napló, 1930. szept. 14. = A II. rész Virágok közt címmel: Pesti Napló, 1932. júl. 17.

Kár = Pesti Napló, 1932. jún. 5.

Számadás = Pesti Napló, 1932. máj. 26.– Szabadság (Cleveland), 1932. júl. 14.

Egy egér halálára = Pesti Napló, 1928. júl. 1.

Szentjánosbogár = Nyugat, 1930. dec. 16.

Betűk és Emberek, I–IX. = Pesti Napló, 1930. ápr. 27.

Kortársak = Nyugat, 1932. 3. sz. (febr. 1.) 133. p.

 

Különbéke

Nincs idő = Pesti Napló, 1933. júl. 30.

Ősapám = Pesti Napló, 1933. márc. 25.

A föld álma = Pesti Napló, 1934. jan. 6.

Fölkelni = Pesti Napló, 1934. jan. 28.

Reggeli ének = Pesti Napló, 1934. márc. 4.

Gyomrok = Állatok címmel: Pesti Napló, 1933. márc. 19.

Nagyanyám = Álláspont, 1933. 8–9. sz. (aug.-szept.) 283. p.

Nagyságos úr = Pesti Napló, 1933. júl. 16.

Tragédia = Tékozló fiú címmel: Pesti Napló, 1934. szept. 8.

Találkozás (Jó így, csavarogni, néha…) = Nyugat, 1932. 20. sz. (okt. 16.) 396. p.

Kutyák = Pesti Napló, 1933. jan. 29.

Komédia = Pesti Napló, 1933. jún. 11.

Itt vagy itthon! = Nyugat, 1932. 20. sz. (okt. 16.) 397. p.

Öreg barátaimhoz = Magyarország, 1932. dec. 25.

Mindennap valaki = Pesti Napló, 1933. ápr. 30.

Monológ a sötétben = Miklós Andor emlékének ajánlással: Pesti Napló, 1933. dec. 31.

A rabszolga = Pesti Napló, 1935. febr. 10.

Szégyen (Épp akkor léptem ki a kádból…) = Pesti Napló, 1933. jún. 4.

Megoldás = Pesti Napló, 1933. szept. 5.; Szabadság (Cleveland), 1933. okt. 5.

Piszkosságok = Pesti Napló, 1933. szept. 10.

Igazság? = Pletyka címmel: Pesti Napló, 1936. jan. 12.

A végső harc = Pesti Napló, 1933. okt. 29.

Ami menthető = Pesti Napló, 1933. okt. 1.

A tapintáshoz = Tapintás címmel: Színházi Élet, 1934. dec. 24. Az öt érzék c. költői blokkban Zsolt Béla, Kemény Simon, Somlyó Zoltán, Illyés Gyula verseivel együtt.

Esteledik = Nyugat, 1932. 20. sz. (okt. 16.) 397. p.

Nyitott szemmel = Pesti Napló, 1933. júl. 9.; Szabadság (Cleveland), 1933. szept. 21.

Polyhymniához = Színházi Élet, 1935. jubileumi szám.

A vége = Pesti Napló, 1934. aug. 26.

A szomorú tavaszhoz = Pesti Napló, 1934. ápr. 8.

Kis Klára csodálkozik = Pesti Napló, 1933. okt. 8.

Téli este = Pesti Napló, 1933. márc. 5.; Dunántúli Hétfői Újság, 1935. dec. 23.

Lóci elalszik = Pesti Napló, 1933. máj. 28.

Lóci óriás lesz = Pesti Napló, 1933. júl. 23.

A bagoly = Pesti Napló, 1933. okt. 22.; Szabadság (Cleveland), 1933. nov. 23.

A légy = Pesti Napló, 1934. máj. 13.

A rádió = Pesti Napló, 1934. aug. 5.

Lóci lázadása = Pesti Napló, 1935. jan. 1.

Csirkék = Pesti Napló, 1935. jún. 16.

Lóci verset ír = Az Est, 1936. ápr. 15.

Versek a gyerekszobából, I–V. = Pesti Napló, 1932. dec. 25.

Nyitnikék = Pesti Napló, 1933. febr. 12.

Kaland = Pesti Napló, 1933. máj. 14.

Májusi éjszaka = Tavaszi éjszaka címmel: Pesti Napló, 1934. máj. 6.

Hangverseny után = Pesti Napló, 1933. ápr. 9.

Nyári hajnal = Egy verseskönyv olvasása után, 1933 alcímmel: Pesti Napló, 1935. febr. 17.

Lepkék tánca = Pesti Napló, 1935. jún. 23.

Vasárnap = Pesti Napló, 1933. máj. 21.

Vihar után = Pesti Napló, 1934. aug. 12.

Szivárvány Pest fölött = Pesti Napló, 1933. jún. 15.

Trieszt előtt = Pesti Napló, 1933. ápr. 2.

Tengeren = Pesti Napló, 1934. szept. 23.

Ősz az Adrián = Pesti Napló, 1934. szept. 30.

Sivatagban (Láttam őt, aki mindent látott…) = Pesti Napló, 1933. ápr. 23.

Versek a havasról, I–IV. = Válasz, 1935. (2. évf.) 12. sz. (dec.) 687–690. p.

Versek a havasról, V. Az erdő fiai = Pesti Napló, 1936. febr. 16.; Szabadság (Cleveland), 1936. márc. 20.

Versek a havasról, VI. Éjszaka = Pesti Napló, 1936. febr. 9.

Idegen = Pesti Napló, 1933. szept. 24.

Ősz = Pesti Napló, 1934. okt. 21.

Őszi fák = Pesti Napló, 1933. nov. 12.

Az üdvözült lány = Nyugat, 1933. 8. sz. (ápr. 16.) 467–468. p.

A kurtizán prédikációja = Válasz, 1934. (1. évf.) 3–4. sz. (okt.) 191–192. p.

Mara lányai = Pesti Napló, 1934. máj. 31.

Urvasi és Pururavasz = Pesti Napló, 1935. máj. 12.

Dsuang Dszi álma = Pesti Napló, 1935. febr. 24.

Az irígység erdejében = Pesti Napló, 1934. júl. 22.

Jang Dsu üzenete = Pesti Napló, 1934. júl. 29.

Vang-An-Si = Válasz, 1935. (2. évf.) 3. sz. (márc.) 176–179. p.

A bolond igazsága = A Bolond igazsága címmel: Pesti Napló, 1934. nov. 4.

Szun Vu Kung lázadása = Pesti Napló, 1935. ápr. 21.

„Ez vagy te!” = „Ez Vagy Te!” címmel: Pesti Napló, 1934. jún. 3.; Sárospataki Református Lapok, 1941. febr. 15. 30. p.

Együtt és külön = Ember címmel: Pesti Napló, 1935. márc. 10.; Szabadság (Cleveland), 1935. ápr. 11.; már Együtt és külön címmel: Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 1. sz. (okt. 1.) 31. p.

A sokféle hazáról = Válasz, 1935. (2. évf.) 5–6. sz. (máj.–jún.) 309 p.

Szánalom = Pesti Napló, 1936. jan. 12.

Csak az imént = Pesti Napló, 1936. jan. 5.

Tékozló fiú = Pesti Napló, 1936. jan. 26.

Apa és fiú = Pesti Napló, 1934. jan. 14.

Sors és tömeg = A tömeg címmel: Pesti Napló, 1935. dec. 29.

Különbéke (Ha tudtam volna régen, amit…) = Pesti Napló, 1933. ápr. 16.

 

Harc az ünnepért

Rádiózene a szobában = Zene címmel: Az Est, 1937. febr. 14.

Ibisz = Pesti Napló, 1937. jan. 10.

Esőben = Harmadik hete esik az eső címmel: Pesti Napló, 1927. szept. 18.

Kánikulában = Szárítkozni e roppant fény alatt címmel: Pesti Napló 1927. jún. 12.

Én és ti, többiek = Pesti Napló, 1928. júl. 29.

Megint anyámnál = Anyám, utált háború vagyok én címmel: Az Est, 1927. ápr. 24.

Harc az ünnepért = Falba léptem és ajtót nyitott a fal címmel: Pesti Napló, 1928. jan. 22.; Harc az ünnepért címmel átdolgozva: Az Est, 1938. ápr. 17.

Feltámadás = A tavasz társúlt hatalmai címmel: Magyarország, 1927. márc. 27.; Feltámadás címmel átdolgozva: Pesti Napló: 1938. ápr. 3.

Könyv és álom = Szümpozion címmel: Pesti Napló, 1932. nov. 20.

Lelle Mária = Pesti Napló, 1936. ápr. 26.

Egy szó = Pesti Napló, 1937. jan. 1.

Dalmácia tücskeihez = Pesti Napló, 1937. aug. 1.

Álom a tengeren = Pesti Napló, 1937. júl. 25.

Éjszaka a vonaton = Pesti Napló, 1937. nov. 28.

Lóci és a szakadék = Pesti Napló, 1937. aug. 20.

A sorsjegy = Lóci meg a sorsjegy címmel: Pesti Napló, 1937. jún. 6.

Kis Klára énekel = Pesti Napló, 1938. febr. 6.

Egy császár temetésekor = A császár temetésén címmel: Pesti Napló, 1936. ápr. 19.

Éjféli közjáték = Pesti Napló, 1937. márc. 28.

Bajrám ünnepén = Pesti Napló, 1937. febr. 28.; Szabadság (Cleveland), 1937. márc. 25.

Új szemüveg = Az Est, 1937. jún. 27.

Gyengeség = Az Est, 1937. márc. 7.; Szabadság (Cleveland), 1937. ápr. 1.

Rossz férj panasza = Az Est, 1936. dec. 25.

Házasság = Az Est, 1937. nov. 7.; Ellenzék, 1937. nov. 14.; Szabadság (Cleveland), 1937. ?

Glóriás asszonyok = Pesti Napló, 1936. dec. 6.

Hervadó asszonyok = Az Est, 1936. dec. 13.; Szabadság (Cleveland), 1937. jan. 7.

Varázsló illatok = Az Est, 1938. febr. 13.; Szabadság (Cleveland), 1938. márc. 24.

Kísértet = Pesti Napló, 1937. máj. 23.; Aradi Közlöny, 1937. máj. 30.

Ének az orrszarvuról = Az Est, 1938. márc. 27.

A jaguár szemei = Pesti Napló, 1934. dec. 9., a kötetben már átdolgozva.

Petale hetéra levele Szimalionhoz = Petale hetéra levele Simalionhoz címmel: Pesti Napló, 1933. nov. 26.

Az Arany Várban = Az aranyvárban címmel: Budapesti Hírlap, 1938. ápr. 24.

Dsuang Dszi halála = Pesti Napló, 1936. dec. 25.; Aradi Közlöny, 1937. jan. 1.

A hitetlen büntetése = Budapesti Szemle, 1937 dec. (721. sz.) 346–348. p.

Én = Az Est, 1938. febr. 27.

Örök élet = Én címmel: Az Est 1937. dec. 5.

Halott hugom könyvei = Az Est, 1936. okt. 31.; Szabadság (Cleveland), 1936. nov. 25.

Egy kripta lakójához, I–III. = Az Est, 1938. jan. 30.; Szabadság (Nagyvárad), 1938. febr. 6.; Szabadság (Cleveland), 1938. ?

Egy döglött légyhez = Az Est, 1937. okt. 3.; Szabadság (Cleveland), 1937. okt. 28.

Válasz = Két kis vers gyűjtőcím alatt a Ködben c. verssel együtt: Pesti Napló, 1937. dec. 19.

Werthert fordítva és mindig = Az Est, 1938. jan. 16.

Barátaimhoz = Az Est, 1937. jan. 24.; Fiatalok, 1941. márc., 3. p.

Ellenségeimhez = Nyugat, 1937. 5. sz. (máj.) 353. p.

Egy hazatért emigránshoz = Nyugat, 1937. 5. sz. (máj.) 352. p.

Egy humanistához = Egy emberbaráthoz címmel: Pesti Napló, 1933. febr. 26.

Eszmék = Az Est, 1937. ápr. 18.

Vezér = Pesti Napló, 1928. szept. 16.; Magyar Élet, 1938. 5. sz. (máj.), 4. p.; Virradat, 1938. máj. 2.; Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 2. sz. (nov.) 36. p.

Kegyetlen éjszaka = Hazafelé címmel: Az Est, 1937. febr. 21.

Keserű pillanat = Ma és holnap címmel: Nyugat, 1937. 5. sz. (máj.) 353. p.

Példázat a lepkéről a szépasszonyoknak, I–III. = Példázat címmel: Pesti Napló, 1937. dec. 25.; Szabadság (Cleveland), 1937. ?

Halott nép = Az Est, 1937. jún. 13.; Magyar Élet, 1938. (3. évf.) 4. sz. (ápr.) 5. p.

Az örök Magyarországhoz = Az Est, 1937. okt. 26.; Szabadság (Cleveland), 1937. nov. 18.

Műhelytitok = Költői levél barátaimhoz alcímmel: Pesti Napló, 1938. márc. 20.

Számvetés = Az Est, 1938. márc. 13.

Téli fák = Pesti Napló, 1937. jan. 31.

Tél = Az Est, 1937. jan. 10.

Az áprilisi rügyekhez = Pesti Napló, 1937. ápr. 18.

Ima az utcán = Az Est, 1937. dec. 25.

A fákhoz, a költőkhöz = Az Est, 1937. máj. 16.; Szabadság (Cleveland), 1937. jún. 3.

Egy raguzai leánderhez = Az Est, 1937. aug. 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. szept. 1.; Keleti Újság, 1937. szept. 13.

Beszélgetés a tengerrel = Pesti Napló, 1937. nov. 14.; Szabadság (Nagyvárad) 1937. nov. 28.; Aradi Közlöny, 1937. nov. 23.; Szabadság (Cleveland), 1937. dec. 2.

A nyárvégi naphoz = Pesti Napló, 1937. aug. 29.

Őszi ég alatt = (1932) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ősöd és unokád = Dedikáció nélkül: Pesti Napló, 1937. szept. 26.

Ködben = Két kis vers gyűjtőcím alatt a Válasz c. verssel együtt: Pesti Napló, 1937. dec. 19. ; Szabadság (Cleveland), 1937. ??.

Egy téli bodzabokorhoz = Pesti Napló, 1938. jan. 9.

Betegágyon = Pesti Napló, 1938. márc. 6.

Megnyugvás (Beteg voltam, öt napon át feküdtem…) = Pesti Napló, 1938. febr. 20.

Reggeltől estig, I–IX. = Egy repülőutazás emléke címmel: Pesti Napló, 1936. aug. 9.

 

Régen és Most (1938–1943)

Március a körúton = Városi tavasz címmel: Új Idők, 1940. márc. 10.

Úgy látszik = Pesti Napló, 1927. dec. 11.

Lemondás (Nem elég, nem elég, nem elég…) = Pesti Napló, 1928. aug. 26.

Operáció után = Betegen a tavaszban címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan. (746. sz.) 60. p.

Egy orvos halálára = Pesti Napló, 1939. jan. 29.

Fűz a tóparton = Parti fűz címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan. (746. sz.) 60. p.

Pocsolyák = Új idők, 1939. szept. 24.

Szakadék = Hegytető, Avelengo címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.

Csavargók = Csavargó Meránban címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.

A Fekete Erdőben = Az Est, 1938. szept. 4.

Titi tó = Az Est, 1938. aug. 14.; Szabadság (Cleveland), 1938. szept. 1.

Utazó szemek = Új Idők, 1940. máj. 26.

Gyanutlan perc = (1940) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Az aranyhegy alatt = Magyarország, 1939. dec. 23.

Munkanélküli a Dunaparton = A Dunaparton címmel: Az Est, 1927. júl. 17.

Kilátón Budapest fölött = Örök gazda címmel: Az Est, 1938. júl. 17.; Szabadság (Cleveland) 1938. aug. 11.

Falusi lányok = Lányok a Grand Hotelben címmel: Budapesti Szemle, 1941. máj. (762. sz.) 362–363. p.

Ősz a Galyatetőn = Új Idők, 1940. dec. 8. 688. p.

Őszi erkélyen = Napsütés az erkélyen címmel: Pesti Napló, 1927. nov. 6.

Madarak = (1939) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Kegyetlen út = Esti Magyarország, 1942. dec. 24.

Kályha előtt = Pesti Napló, 1933. febr. 26.

Gépek = Testvérek címmel: Pesti Napló, 1932. okt. 16.; átdolgozva: Új Idők, 1942. febr. 22.

A földgömb = Pesti Napló, 1934. ápr. 1.; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 578–579. p.

A halottak = (1936) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Lóci meg a számok = Pesti Napló, 1938. dec. 25.

Gyerekek közt = Az Est, 1938. júl. 3.

Bicikli = Álom címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 9.

Káprázatok = Új Idők, 1940. húsvéti szám.

Ima a gyermekekért = Új Idők, 1939. júl. 30. 149. p.; Ima a gyermekért címmel = Kincses Újság, 1943 (3. évf.,) 23. sz. (jún. 9.) 10. p.

Prológus szerelmi versekhez = Pesti Napló, 1928. jún. 17.

Tíz éve = Tíz éve, hogy megkívántalak címmel: Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 6–7. p.

Vereség és fájdalom = Mind vereség és fájdalom címmel: Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 7–8. p

Mint járvány vagy zsarnok látogató = Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 8–9. p

A tűkör vallomása = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 3. (jún.–júl.) 103.

Intelem = Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 137. p.

Szakítás = Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 137. p.

Titkos követelés = Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 138–139. p.

Ujjaink = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Csók = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Piros kis húsbarlang a szád = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Még egyszer = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Kiránduláson = Híd, 1940. dec. 20. 17. p.

Mint még sohasem = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Latrok = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Gyönyör (Végy karjaidba, legvégső menekvés…) = Erotika címmel: Pesti Napló, 1928. aug. 19.

Köszönöm, hogy szerettelek = Pesti Napló, 1928. júl. 22.

Emlék = (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Itt, bent = Esti Magyarország, 1941. dec. 24.

Álmok = Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 139. p.

Tapasztalatok = Money in Italia címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.

Radír = Ansichts-üzenet Messziről címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.

Gyönge szív = Hagyd el, aki ma még szeret címmel: Pesti Napló, 1931. ápr. 26.

A buta szív = Marha! címmel: Pesti Napló, 1933. nov. 19.; Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1934. 5–6. 148.

Könyörgés a megváltásért = Megváltás címmel: Új Idők, 1941. máj. 11.

A tékozló fiú csalódása = Apámnál címmel: Pesti Napló, 1928. febr. 5.

Fegyvertelen = Itt fekszem most fegyvertelen címmel: Pesti Napló, 1927. dec. 25.

Ének és visszhang = Pesti Napló, 1927. nov. 27.

A siker szégyene = Szégyen címmel: Pesti Napló, 1928. szept. 8.; A siker szégyene címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 579–580. p.

A rab Szapáry az övéihez = Arckép, Szapáry Péter címmel: Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 139. p.

Angyal = Az Est, 1938. júl. 31.

Szeneka halála = Seneca a fürdőben címmel: Esti Magyarország, 1941. dec. 24.

Vizió egy hangversenyen = Operában címmel: Az Est, 1938. ápr. 24. (A hagyatékban lévő újságkivágaton a címvariáció: Vízió az operában.)

A festő a függöny előtt = Esti Magyarország, 1940. febr. 3.

Első éjszaka Kairóban = Pesti Napló, 1933. márc. 12.

Ramzesz kolosszusán = Új idők, 1939. szept. 10., 369. p.

Dsuang Dszi csontjai = Új idők, 1939. aug. 13. 224. p.

Buddha válaszol = Új idők, 1943. febr. 20.

Más világok = Árnyak a kertben címmel: Az Est, 1938. jún. 19.

Személytelen = Ardsuna címmel: Pesti Napló, 1938. máj. 15.

Beszélgetés egy gyufaszállal = Reggeli Magyarország, 1940. dec. 25.

Ardsuna és Siva = Ardsuna címmel: Az Est, 1938. jún. 5.

Az óriás intelme = Pesti Napló, 1938. máj. 1.; Szabadság (Cleveland), 1938. júl. 2.

Panasz és vigasz = Magam teremtem a vigaszt címmel: Az Est, 1938. máj. 22.; Szabadság (Cleveland) 1938. jún. 9.

Lecke = Pesti Napló, 1938. szept. 25.

Meditáció egy zalai szöllőshegyen = Meditáció egy zalai szőlőhegyen címmel: Magyar Élet, 1939. (4. évf.) 12. sz. (dec.) 4. p.

A vers végén a datálás: „(Diszel, 1939. augusztus)”.

Nehéz napokban = Háború… címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 2.

Magam ügyében = Félelmes a fegyverem… címmel: Az Est, 1938. máj. 10.; már Magam ügyében címmel: Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 1. sz. (okt. 1.) 31. p.

Vádak = (1941) feltételezhetően csak kötetben jelent meg.

Társadalom = Álom címmel: Magyarország, 1939. nov. 18.

Az első döntés = Feltámadás címmel: Új Idők, 1938. nov. 20. 769. p.; Egyedül Vagyunk, 1938. dec., 1. évf. 3. sz. 41. p.

Az Ipoly ünnepén = Ipolyság ünnepén címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 23.

Örkénytábor felé = Esti Magyarország, 1940. febr. 3.

Kovács szakaszvezető = Esti Magyarország, 1940. nov. 9.

A pirosszoknyás Gizi = Esti Magyarország, 1940. nov. 11.

Meleg víz = Esti Magyarország, 1940. nov. 12.

Békák = Esti Magyarország, 1940. nov. 13.

Álom egy lőszerraktárban = Esti Magyarország, 1940. nov. 14.

Dinnye az önkéntesek asztalán = Esti Magyarország, 1940. nov. 15.

1940 szeptember 5.-e Kisvárdán = Szeptember 5-én címmel: Esti Magyarország, 1940. nov. 16.

Búcsú (Jött a parancs: „Lőszert feladni…”) = A Löszke búcsúzik címmel: Esti Magyarország, 1940. nov. 18.

Vidéki állomáson = (1940) Közlésének újságkivágata meghatározatlan.

Gyerekek = Jóllehet az Esti Magyarország 1940. nov. 16-ai száma a vers következő számban való megjelenését ígéri, csak a kötetben jelent meg.

Tavasz előtt = Új Idők, 1941. márc. 30.

Ima = Új Idők, 1942. febr. 22. 311. p.; Film Színház Irodalom, 1942. karácsony.

A földvári vadgesztenyefákhoz = Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 27. p.

Közel és messze = Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 26–27. p.

Valami fájt = Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 28. p.

Nyár (Nézd csak, bolondul karikázva…) = Ég felé címmel: Új Idők, 1942. júl. 18. 61. p.

A kimondhatatlan = Új Idők, 1940. jan. 7. 27. p.

 

Tücsökzene (1947, 1957)

A felsorolásban csak a kötet megjelenése előtt publikált versek címeit tüntettük fel.

 

I. Nyitány

A férfi összegez. 1945

1. A nyugodt csoda = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 14.

2. Síppal, hegedűvel = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 14.; Válasz, 1946. 1. (okt.) 34.

3. Óriás szív = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15.

4. Férgek, istenek = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15.

5. Ezer határon túl = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15–16.

6. A ti dalotok = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 16.

7. Táj épül, omlik = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 16.

 

II. Miskolc

A gyermekkor bűvöletében. 1900–1905

8. Ezerkilencszáz = Válasz, 1946. 1. (okt.) 34.

9. Egy Volt a Világ = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 19.

10. Nefelejcs = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 19.

11. Bárányfű = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 20.

12. Piroskával nagyanyóhoz = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 20.

13. Apám = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 21.

14. A farkas = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 21.

15. Első emberek = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 22.

16. Daróci Erzsi = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 22.

17. Miskolc = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 23.

18. Apa komor volt = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35.

19. Tűzvész = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35.

20. A varázsboltban = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 23.

21. A másik varázs = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

22. A vasút felé = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

23. A nagyhídon = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

24. Mozdonyon = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 25.

26. Lányok = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 26.

27. Nők keresztje = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 26.

28. Rossz gyanuk = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 27.

29. Közjáték: a tücskökhöz = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 27.

 

III. Balassagyarmat

Idillek az Ipoly körül. 1905–1908

30. Balassagyarmat = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35–36.

31. Templom-utca 10 = Válasz, 1946. 1. (okt.) 36.

33. Napfény és vihar = Válasz, 1946. 1. (okt.) 36–37.

50. Ipoly fűzei = Válasz, 1946. 3. (dec.) 203.

53. Nők titka = Válasz, 1946. 1. (okt.) 37.

67. A szem örömei = Szerettem a... címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 203.

68. Hangok (Hangok játéka is vonzott: ahogy…) = Válasz, 1946. 3. (dec.) 204.

69. Nap napra telt = Válasz, 1946. 1. (okt.) 37.

72. A rét meghal = Válasz, 1946. 3. (dec.) 204.

73. Tutajon = Válasz, 1946. 3. (dec.) 205.

 

IV. Debrecen

Érlelő diákévek. 1908–1918

89. Terepszemle = Debrecen, 1908 címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 327.

90. Buborék = Válasz, 1946. 3. (dec.) 206.

93. Gimnáziumban = A kollégiumban címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 327.

97. A nagyerdő = Nagyerdő címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 328.

100. Latin dolgozat = Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 328.

104. A titkok mocskai = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38.

105. Tavak világa = Pocsolyák gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 205

106. Víziborjú = Pocsolyák gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 205

107. Az első vers = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38.

108. A megjegyzett ütem = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38–39.

115. Szatmár, Tiszabecs = Válasz, 1946. 1. (okt.) 39.

136. Kató = Válasz, 1946. 1. (okt.) 39–40.

139. Mézpergetés = Válasz, 1946. 1. (okt.) 40.

141. A tanító úr = Válasz, 1946. 1. (okt.) 40–41.

154. A túlsó part = A másik parton címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 207.

168. Ezeregyéj = Valóság címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 207.

188. A vasúti tavak = Válasz, 1946. 1. (okt.) 41.

203. A Nagyerdőn = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

204. A Régi játék = Régi játék címmel: Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

205. Szégyen = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

206. A Megszűnt Én = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

 

V. Budapest

Ember és világ. 1918–1947

226. Budapest (November-éj,18 ősze. A…) = Válasz, 1947. 2. (febr.) 123.

227. A Mozdonyfűtők Otthonában = Válasz, 1947. 2. (febr.) 123.

228. Kövek és látomások = Válasz, 1947. 2. (febr.) 124.

229. Széthullott világ = Válasz, 1947. 2. (febr.) 124.

232. Verlaine a szemináriumban = Válasz, 1947. 2. (febr.) 125.

233. Vers és szorongás = Válasz, 1947. 2. (febr.) 125.

234. Pokol = Válasz, 1947. 2. (febr.) 126.

235. Fenn és lenn = Válasz, 1947. 2. (febr.) 126.

237. Új lakás = Válasz, 1947. 2. (febr.) 127.

239. A szerkesztő elé = Válasz, 1947. 2. (febr.) 127.

240. „Akkor hát szerdán…” = Válasz, 1947. 2. (febr.) 128.

241. Vissza, és mégis = Válasz, 1947. 2. (febr.) 128.

242. Reviczky-utca 7 = Válasz, 1947. 2. (febr.) 129.

243. Babits = Válasz, 1946. 3. (dec.) 208.

246. Rendetlen ifjúság = Válasz, 1947. 2. (febr.) 129.

251. Az eltűnt Idill = Válasz, 1947. 2. (febr.) 130.

256. Sárga liliom = Csapda címmel: Válasz, 1947. 3. (márc.) 239.

259. Adria = Válasz, 1947. 3. (márc.) 239.

260. Hangok tükrében = Válasz, 1947. 2. (febr.) 130.

272. Pillanat = Válasz, 1947. 5. (máj.) 456.

273. Dalmácia = Válasz, 1947. 5. (máj.) 456.

276. Idő = Tejut kerekén címmel: Válasz, 1947. 2. (febr.) 131.

288. A virágzó havason = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 209.

289. Varázs-tó = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 209.

290. Húrik, heterák = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 210.

294. Zene (Hangok, tündérek, láthatatlanok…) = Zene gyűjtőcím alatt csak számozva: Válasz, 1947. 2. (febr.) 131.

295. Mint a szerelem = Zene gyűjtőcím alatt: Válasz, 1947. 2. (febr.) 132.

296. Nincs értelme? = Zene gyűjtőcím alatt: Válasz, 1947. 2. (febr.) 132.

305. Ketten a strandon = Válasz, 1946. 3. (dec.) 210.

306. Cila = Válasz, 1946. 3. (dec.) 211.

307. 1938 = Válasz, 1946. 1. (okt.) 41–42.

311. Felejteni? = Válasz, 1946. 1. (okt.) 42.

317. A neved = Válasz, 1946. 3. (dec.) 208.

326. Két éjszaka közt = Két semmi közt címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 211.

327. Gombák = Válasz, 1946. 1. (okt.) 42.

331. Nyár (Megy le a nap a Jánoshegy fölött…) = Válasz, 1947. 3. (márc.) 240.

333. Galagonya = Válasz, 1946. 3. (dec.) 212.

335. Kérdezhetek? = Válasz, 1946. 3. (dec.) 212.

338. A fehér táj = Ködben címmel: Válasz, 1947. 3. (márc.) 240.

 

Valami szép (1944–1956)

„Kis nép fia” = Válasz, 1948. 12. (dec.) 893.

Egy barátnőnk temetésén = Új Idők, 1944. karácsonyi szám.

A kiszolgáltatottak = Válasz, 1947. 12. (dec.) 553.

Kisértetszonáta = Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

A budai Várban = Válasz, 1948. 12. (dec.) 896.

Hálaadás (1945) = Válasz, 1948. 9. (szept.) 655–657.

1. Sivatagomban, csontok és kövek

2. Délben, hogy szomjasan-éhesen

3. Jók voltak a nők, drága kenetek

4. Itt az éj. Némán feküszöm

Vers versek helyett = Válasz, 1948. 9. (szept.) 653–655.

A Holdhoz = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657–658.

Ember voltam = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657.

Versírás = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657.

A rossz szerető = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 145.

Mégis isteni? = Válasz, 1947. 12. (dec.) 553.

Az eredmény = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 146.

Körszivárvány = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 146.

Fent és lent = Válasz, 1948. 12. (dec.) 893.

Nézz föl: a Nap! = Nap címmel: Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

Ostromzár alatt = Válasz, 1948. 12. (dec.) 895

Asztronauták = Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

Ember panasza = Válasz, 1948. 9. (szept.) 655.

Correggio Lédája előtt = Válasz, 1948. 12. (dec.) 896.

A forzicia éneke = Művelt Nép, 1954. ápr. 25.

Ficseri-füsti = Irodalmi Újság, 1954. aug. 21.

Be másképp! = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg..

Májusi orgonaszag = Csillag, 1954. 7. 1046–1047.

Eső? = Válasz, 1948. 5–6. (máj.–jún.) 401.

Falusi hangverseny = Hangverseny címmel: Óvodások verseskönyve, Ifjúsági, Bp. 1954.

Vakáció = Vakáció előtt címmel: Kisdobos, 1953. jún.

Országos eső = Kisdobos, 1954. aug.

Vadliba = Kisdobos, 1954. ápr.

A földvári mólón = Válasz, 1948. 9. (szept.) 658.

Kisörsi nádas = Csillag, 1954. 7. 1047.

Julius csatája = Irodalmi Újság, 1954. júl. 17.

Nájlon és celofán = Válasz, 1948. 12. (dec.) 895.

Hajnali látomás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ébredés = Csillag, 1954. 7. 1048.

Nemsoká = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Őszi meggyfa = Diárium, 1948. 5–6. 156.; Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 148.

Egy igali ól előtt = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Januáréji olvadás = Csillag, 1954. 7. 1047.

Három szonett a téli Hévízről, I–III. = Hévíz télen gyűjtőcím alatt: Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 147–148.

Valami szép = Csillag, 1954. 7. 1048.

Jég = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 145.

Minusz 20 Pál-fordulásakor = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Téli fasor = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Két pokol = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Sokízületi gyulladás = Alföld, 1956. 3. (máj.–jún.) 23.

Mozart hallgatása közben = „1956 február” dátum megjelöléssel: Művelt Nép, 1956. ápr. 1.; Alföld, 1956. 3. (máj.–jún.) 75–76.

 

A huszonhatodik év

A felsorolásban csak a kötet megjelenése előtt publikált versek címeit tüntettük fel.

 

Első rész

Amit még látott

1. Önvád = „Köszönöm!” címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8.

2. Ostrom után = Két évtized múlva címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8.

3. Képzelt képzeleteddel = Egymásba zárva címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8–9.

 

Második rész

A halála után

5. Ami közbejött = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9.

6. A hír = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9.

7. Bolond tükör = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9–10.

8. A jó hatalom = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.

9. Mindenütt ott vagy = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.

10. Mert sehol se vagy = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.; majd Válogatott versei (1956) kötetében is megjelent.

11. „Nem!” = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10–11.

12. Új hazád = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

13. A meghitt perc = Csak nem egészen... címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

14. Emlék a szivednek = Emlék címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

15. Csillag = Testünk keresztjén címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

16. Tétova angyal = Riadt, régi angyal címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

17. Megszületés = Születés címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

18. Hova? = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12–13.

19. Visszacsókolhatatlan = Visszacsókolhatnál címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

20. Kettős vereség = Vereség címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

21. Huszonkétéves = Huszonkétéves voltál címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

22. Utolsó magány = Utolsó éjszakád címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13–14.

23. Föld alatt, ég alatt = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 14.

25. A végtelen pillanat = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 43.

27. Bizalom = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

28. Parancs = Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

29. Mi, hárman = Mi hárman címmel: Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

30. Keresztények = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

31. Sohasem eléggé = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

32. Túlélt mese = Szent-Iván-éj meséje címmel: Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

33. A titkolt rém = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

34. Folyton átlengsz… = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

36. „Isten békéje!” = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

37. Mulasztások = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

39. Kéküveg nyár = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

41. Üldöző hiány = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

42. Szárnyrakelt hangszerek = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

43. Képzelt párbeszéd = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

44. Maradék élet = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

46. Csodálatos-rémületes = Dunántúl, 1956. 17.

47. Két halántékom között = Dunántúl, 1956. 17.

48. Idegen nő egy vitorláson = Dunántúl, 1956. 17.

49. Kétszáz napja = Széphalom [a Magyar Írók Szövetsége Miskolci Csoportjának kéthavonta megjelenő folyóirata], 1956. 3–4. (júl.–aug.) 58.

50. Ahol élőbb a föld = Széphalom, 1956. 3–4. (júl.–aug.) 58.

51. Pár négyszögláb rét = Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg

52. Tízezerszer = Széphalom, 1956. 3–4. (júl.–aug.) 59.

53. Szárszó = Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

55. Balatonföldvár = Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

58. Hiányzó köznapok = Hogy egyféle csak! címmel: Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

59. Alkatrészemként = Dunántúl, 1956. 17.

60. Tihanyban = Dunántúl, 1956. 17.

61. Az álom gyanui = Dunántúl, 1956. 17.

62. Lelkeknek egyessége = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

63. A kis tények = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

65. Pókhálók = Magyar Nemzet, 1956. okt. 21.

66. Feloldás és fenyegetés = Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

67. A legrövidebb vezeték = Szabad Hazánkért [a Magyar Néphadsereg irodalmi és művészeti folyóirata, szerk. biz. vezetője Devecseri Gábor], 1956. okt. 1.

69. Mint nekem te = Erósz címmel: Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

71. Akkor is, hogyha…? = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

74. Bárhova = Ha jönnél, kedves címmel: Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.; Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

75. November = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

77. A szép lepke = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

78. Névnap = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

82. A fekete határról = Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.

87. Az álom roncsai = Magyar Nemzet 1956. okt. 21

89. Végérvényesen = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

90. Most csak lélekben = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

95. Egyéb nem = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

98. Valami örök = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.; majd a Válogatott versei (1956) kötetében is megjelent.

99. Akkor megrezzen = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

103. Igy döntöttem! = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

104. Omló szirtről = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

105. Mintha tündér! = Közelebb vagy címmel: Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.

106. Soha = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

IV. Levelezése, kisebb szövegközlések

Levelek Kanyó Bélának = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

Várkonyi Nándor: Szabó Lőrinc levelei. = Jelenkor, 1959. 2. 96–102.; 3. 66–76. [Kötetben válogatás, ill. részletek: Várkonyi Nándor: Pergő évek, Magvető, Bp. 1976 (Tények és tanúk), 257–276.; későbbi kiadása: Írók Alapítványa, Széphalom Könyvműhely, Bp. 2004.]

Két vers Szabó Lőrinc hagyatékából = Népszava, 1960. jan. 24.

Szabó Lőrinc eddig kiadatlan versei = Magyar Hírek, 1960. 8.

Szabó Lőrinc két ismeretlen verse = Magyar Nemzet, 1960. febr. 14.

Szabó Lőrinc kiadatlan költeményeiből = Borsodi Szemle, 1960. 3. 247. [Öregedés, Rabság, Meglepetések.]

Szabó Lőrinc kiadatlan verse: Kibékülés [1944] = Élet és Irodalom, 1960. 14.

Sáfrán Györgyi–Szíj Rezső: Kner Imre levelezéséből = Irodalomtörténet, 1961. 2. 155–167. [Szabó Lőrinc levelei is.]

Gáborjáni Szabó Klára: Szabó Lőrinc kiadatlan kézirata: Nagy dolog a könyv... = Irodalomtörténet, 1961. 3. 315–317. [Egy magán kölcsönkönyvtár megnyitására.]

Szabó Lőrinc: Lábunk alatt = Jelenkor, 1964. 632. [Kiadatlan vers a hagyatékból.]

Képes Géza: A „Vereség után”-ról = Kortárs, 1964. 410–412. [Publikáció és keletkezéstörténet.]

Hunyadi István: Egy ismeretlen Szabó Lőrinc = Tükör, 1965. okt. 24. 26. [A „Hitetlenséged óriási!” kezdetű vers.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc két balatoni riportja = Jelenkor, 1965. 628–633. [Megj.: „Az Est” 1924. aug. 8. és aug. 9-én.]

Kabdebó Lóránt: Csalódások gyűrűjében: Szabó Lőrinc verséről = Jelenkor, 1966. 7. 619–620. [Öreg úr a Balaton partján c. versének publikálása. Megj.: Az Est 1928. márc. 25.]

Kabdebó Lóránt: Jegyzetek Szabó Lőrinc verséhez: Változás küszöbén = Alföld, 1966. 12. 29. [A Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál? c. vers közlésével.]

Szabó Lőrinc kisnaplója: 1919 decemberétől 1920. május 29-ig = Kortárs, 1966. . 603–613. [Kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete, Bp. 1967, 506–526.; nem teljes szövegközlés.]

Kardos László: Szabó Lőrinc hatvan levele = uő.: Közel és távol: Irodalmi tanulmányok, Magvető, Bp. 1966 (Elvek és utak), 485–578. [Szabó Lőrincnek Kardos Lászlóhoz 1922 és1957 között írott leveleinek közlésével.]

Éder Zoltán: Szabó Lőrinc ismeretlen zsengéi = Kortárs, 1967. 10. 1653–1655.

[Szabó Lőrinc levelei Hatvany Lajoshoz] = Levelek Hatvany Lajoshoz, vál., szerk. Hatvany Lajosné, bev. Nagy Péter, jegyz. Belia György, Szépirodalmi, Bp. 1967, 272–273, 282–283, 297. [1923–1924.]

[Szabó Lőrinc levelei Mikes Lajoshoz] = Mikes Lajos levelesládájából, s. a. r., bev., jegyz. Illés Ilona, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1968. (Irodalmi Múzeum 2.), 60–61, 78. [1925–1926.]

Kabdebó Lóránt: Fiatal költő a forradalom őszében = Napjaink, 1968. 10. 9. [A reggelhezLucifer c. versek közlésével.]

Kabdebó Lóránt: Tíz éve halt meg Szabó Lőrinc = Új Írás, 1968. 1. 98–100. [Napos tél egy tátrai üvegteraszon, City, Duruzsolj, tátrai villamos, Budapest c. versek közlésével.]

Szerb Antalné: Szabó Lőrinc ismeretlen verse = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 2. 236–237. [Visszaemlékezés A halott barát c. vers közlésével.]

Megyeri Sári: Hogyan születik a vers? Költők válaszai egy régi körkérdésre = Irodalmi Újság, 1969. 20–21. 4. [Szabó Lőrinc válasza az 1936-ban tartott irodalmi est körkérdésére.]

Vezér Erzsébet: Hangmúzeum az irodalomtörténet szolgálatában: Ismeretlen Babits- és Szabó Lőrinc-szövegek = Irodalomtörténet, 1969. 1. 158–166. [Szabó Lőrinc emlékbeszéde Babits Mihályról 1941-ben.]

Levelesláda = Igaz Szó, 1969. 11. 819–829. [Szabó Lőrinc levele Molter Károlyhoz.]

Déry Tibor: Két levél = Élet és Irodalom, 1969. dec. 27. 3. [Babits Mihály és Szabó Lőrinc levele Rafaela nővérhez.]

[Szabó Lőrinc levelei Kner Imréhez] = A könyv mestere: Kner Imre levelezése korának költőivel, íróival, művészeivel, tudósaival, összegyűjt., jegyz., Elek László, vál., szerk. Szántó Tibor, bev. Ortutay Gyula, M. Helikon, Európa, Bp. 1969. 76–78, 83–84, 88–93, 98–103, 112–114, 133–134, 136–138, 168–170. [1922–1932.]

Szabó Lőrinc levele = Euripidész modernizálásáról = Nagyvilág, 1970. 6. 925–926. [Kner Imrének 1923.]

Gál István: Anton Straka levelei Szabó Lőrinchez = Irodalmi Szemle, 1973. 5. 418–426.

Szabó Lőrinc Kiadatlan versei, Új Írás, 1976. 6. 87-93.

Fabó Irma: Stefan I. Klein levelezéséből = Évkönyv 1977–1978. [Magyar Izraeliták Országos Szövetsége], 123–126.

Kabdebó Lóránt: Egy kiadatlan Szabó Lőrinc-vers = Kritika, 1978. 12. 13. [Áradás, áradás c. vers.]

Laczkó András: Szabó Lőrinc hét levele = Dunatáj, 1978. 3. 26–33. [Kovács Józsefhez 1952–1956.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc ismeretlen versei = Új Írás, 1979. 10. 19–20. [Mint a szegény, aki pénzt talált; A költő levele barátaihoz (1927).]

Szokolay Károly: Szabó Lőrinc levelei = Napjaink, 1978. 12. 26–27.

Budayné Mosonyi Klára: Zilahy Lajos levelezéséből, Irodalomtörténet, 1979. 2. 393–404.

Szabó Lőrinc levelei Kozocsa Sándorhoz = Irodalomtörténet, 1978. 2. 509–514.

Szabó Lőrinc levelei Juhász Gézához = Hajdú-Bihari Napló, 1980. márc. 30. [3 levél, 1917, 1928, 1939.]

[Részletek Szabó Lőrincnek a Magyar Írók Szabadszervezete igazoló bizottsága előtt elmondott nyilatkozatából, 1945. április 26-án és május 14-én] = Napjaink, 1980. 3. 14–15.

Papp Lajos: Tisztelgő tudósítás: Szabó Lőrinc levele húgának, Hajnalkának, 1919. február 3-án = Napjaink, 1980. 3. 15–16.

Mátyás István: Kézirattár = Népszava, 1980. aug. 12.

Kabdebó Lóránt: Vékesné Korzáti Erzsébet emlékezete = Kortárs, 1980. 5. 778–797. [Szabó Lőrinc emlékezése Vékes Endre számára, részletek Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet leveleiből, naplóiból, verseiből (1928–1933), Szabó Lőrinc levele Hűvös Gyuláéknak (1950).]

Mózes Huba: Szabó Lőrinc elfelejtett verse és Mallarmé-fordítása = Utunk, 1980. 13. 6. [Szabó Lőrinc: A másik emberhez (Brassói Lapok, 1935), Stéphane Mallarmé: Tavasz (Napkelet, 1921).]

Laczkó András: Szabó Lőrinc levelei Bernáth Aurélhoz = Forrás, 1980. 10. 51–55. [7 levél, 1947–1948.]

Ötvös László: „Ózd, Igal, Patak; hazám szívei”: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének dokumentumaiból = Napjaink, 1980. 10. 31–32. [3 levél G. Szabó Mihálynénak, 1945–1951.]

Laczkó András: Vita az absztrakt művészetről: Bernáth Aurél és Szabó Lőrinc levelezéséből = Somogyi Néplap, 1980. okt. 12. 6.

Kabdebó Lóránt–Kelevéz Ágnes: Ismeretlen Szabó Lőrinc dokumentumok = Új Írás, 1980. 11. 79–85. [Szabó Lőrincné Babits Mihályról, Szabó Lőrinc levele Babits Mihálynak (1929), előadásvázlat Babits Mihályról, versek.]

Levelek az ötvenes évekből = Igaz Szó, 1980. 12. 525–535. [Többek között Molter Károly levele Szabó Lőrincnek 1953-ból.]

Laczkó András: „Drága volt neki(k) a barátság”: Szabó Lőrinc levelei Bernáth Aurélékhoz = Műhely, 1981. 3. 49–58.

Frank Tibor: Házimúzeum: Szabó Lőrinc ismeretlen levelei = Új Tükör, 1982. 17. 21–22. [5 levél Hajdú Bélának és feleségének, 1953–1954.]

Simon Gy. Ferenc: Kassák-körkérdés egy kaposvári gimnazistától: A Virág Benedek Önképzőkör első éve, mint előzmény = Somogy, 1982. 1. 5–11. [Benedek Marcell, Bernáth Aurél, Márai Sándor, Sík Sándor, Szabó Lőrinc, Szegi Pál és Kassák Lajos levelei 1947-ből; Fodor András: az ifjúsági elnök utószava.]

Takáts Gyula: Fonyódi irodalmi adatok = Somogy, 1982. 4. 40–51. [Bohuniczky Szefi, Fodor András, Fülep Lajos, Németh László, Szabó Lőrinc, Tatay Sándor levelei Takáts Gyulához (1938–1982).]

Simon Gy. Ferenc: Szabó Lőrinc öt levele egy kaposvári gimnazistához = Somogy, 1983. 3. 16–22. [Simon Gy. Ferenchez írott levelek 1947–50 között.]

Kelevéz Ágnes: Szóról-szóra = Múzsák, 1983. 3. 20–21. [Szabó Lőrinc gyorsírással készült jegyzete Babits Mihály előadásairól (1919).]

Kelevéz Ágnes–Sárdy Jánosné: Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc lejegyzésében (1919. május 7., 8., 12., 14., 15.) = Mint különös hírmondó: Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára, szerk. Kelevéz Ágnes, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1983, 241–271.

Keresztesné Várhelyi Ilona: Részletek Szabó Lőrinc diákkori naplójából = Alföld, 1983. 4. 73–77.

Kardos László: Szabó Lőrinc leveleiből = uő.: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 406–416.

Rádics Károly: „…a prés amiben élek, rettenetesen őröl”: Szabó Lőrinc levelei Móricz Zsigmondhoz = Dunatáj, 1984. 3. 63–66. [4 levél 1924 és 1940 között.]

Lévay Botond: A Dienes-háztól a Pandoráig: Szabó Lőrinc Juhász Gézának írt kiadatlan levelei = Napjaink, 1984. 8. 21–23. [3 levél 1917-ból, 1 db. 1919-ből, 1 db. 1927-ből.]

Lévay Botond: Szabó Lőrinc Juhász Gézának írt kiadatlan levelei = Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei, 1984. 27–28. 69–78. [7 levél 1917 és 1939 között.]

Tóbiás Áron: Szabó Lőrinc hangszalagon = Olvasó Nép, 1986. 1. 154–160. [El nem hangzott rádiós beszélgetés szövegközlése 1956 októberéből.]

Szokolay Károly: Költő házikabátban: Szabó Lőrinc kiadatlan leveleiből = Új Auróra, 1986. 1. 85–90. [8 levél 1949 és 1954 között, Szokolay Károlynak és Szokolay Bálintnénak.]

Reöthy Ferenc: Szabó Lőrinc és Takáts Gyula levelezéséből = Somogy, 1986. 3. 71–76. [10 levél 1937 és 1939 között.]

Vargha Kálmán: „Egyetlen hal se kacag a Mainában”: Gelléri Andor Endre németországi levelei Szabó Lőrincéknek = Újhold Évkönyv, 1986. 1. 455–466. [5 levél 1928-ból.]

Kabdebó Lóránt: Küzdelem az életörömmel = Új Írás, 1987. 1. 100–113. [1 levél 1928-ból, feltehetően Magyar Eleknek.]

Kabdebó Lóránt: Feljegyzések az álom és a felháborodás világából = Életünk, 1987. 11. 1097–1098. [Szabó Lőrinc naplójegyzeteiről szövegközléssel.]

Kabdebó Lóránt: Egy különös önéletrajz margójára = Délsziget, 1988. 11. 17–22. [Katonai életrajz 1951-ből szövegközléssel.]

Laczkó András: Írók, művészek és Boglárlelle = Boglárlelle: Tanulmányok, 1988, 507–574. [Szabó Lőrinc 7 levelének közlésével, 1952–1956.]

Laczkó András: Levelek Lente Gáborhoz = Alföld, 1988. 7. 64–67. [Többek közt Szabó Lőrinc egy levele 1957-ből.]

Kabdebó Lóránt: Lázadók és megbékélők = Tiszatáj, 1989. 2. 54–79. [Szabó Lőrinc levele 1962-ből; Szabó Lőrincné naplója és levelei 1928-ból.]

Kabdebó Lóránt: Két ismeretlen Szabó Lőrinc-szonett = Magyar Napló, 1990. 26. 3. [Költő, Automobilversenyen.]

Schelken Pálma: Szabó Lőrinc „játékos verse” gyorsírással = 1957 májusában: És sok-sok gondolatébresztő gyorsírásos töredék! = Szabadelvű Unió, 1990. 1. 122–126. [Szövegközléssel; az MTA Könyvtára Kézirattárában található hagyatékokból.]

Schelken Pálma: Szabó Lőrinc gyorsírásos hagyatéka az MTA Könyvtárának Kézirattárában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1990. 1. 121–126. [AzAhogy lehet és A kedvemért c. vers és egyéb megfejtett töredék közlésével.]

Kárpáti, Paul: Der Dichter als Mittler: Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940 = Berliner Beiträge zur Hungarologie, 1990. 5. 243–250.

Somlyó György: Szálak egy levélkazalból = Holmi, 1990. 11. 1220–1234. [Többek közt Szabó Lőrinc levele Somlyó Györgynek.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc kiadatlan versei = Új Írás, 1990. 11. 13–14. [14 vers szövegközlése.]

[Szakonyi Károly] Sz. K.: Szenzációs irodalmi felfedezés: Szabó Lőrinc vallomásaiból (1–4.) = Új Idő, 1990. 4. 6. 7. 8. 45. 10–11.; 40–42., 15–16. [Részletek a Magvető Kiadónál megjelenésre váró könyvből.

Szabó Lőrinc kommentárjai az Örkénytábor felé, Vang-An-si, Önvád, Ostrom után, Képzelt képzeleteddel és a Vezér c. vershez.]

Szabó Lőrinc három levele = Vigilia, 1992. 3. 216–217 [1 levele Pajor Károlynak, 1950. dec. 6.; 2 levele Baránszky-Jób Lászlónak, 1957. júl. 4.; 1957. szept. 15.]

Laczkó András: Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc hévízi levelei = Hévíz, 1. 1993. 3. 15–19.

Schelken Pálma: Babits Mihály és Szabó Lőrinc levelei = Magyar Nemzet, 1993. 275. 14.

Kabdebó Lóránt: Párhuzamosok: Szabó Lőrinc és felesége levelezése a háború után = Tiszatáj, 1993. 4. 30–35.

Perger Gyula: Szabó Lőrinc két ismeretlen levele = Műhely, 1993. 6. 34–35. [Dóczi Antalhoz, 1946. dec. 12.; 1951. máj. 15.]

Kárpáti, Paul: Két levél: Szabó Lőrinc és Németh László Farkas Gyulához = Berliner Beitr. Hung., 1997. 235–242. [A berlini Humboldt-Universität hungarológiai tanszéke archívumának „Farkas Gyula magánlevelezése” 36. sz. és 61. sz. jelzetű dokumentuma.]

Horányi Károly: Kodolányi János és Szabó Lőrinc levelezéséből = Hitel, 1998. 10. 34–52.

Horányi Károly: Kodolányi János és Szabó Lőrinc levelezéséből = Kortárs, 1999. 7. 109–128.

 

A bibliográfiát összeállította Horányi Károly és Kabdebó Lóránt. Átvéve a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és az MTA Könyvtárának krk.szabolorinc.hu weblapjáról.