Baka István: Szakirodalom

Önálló kötetek

Árpás Károly–Varga Magdolna: Kettős tükörben. Cikkek, tanulmányok, verselemzések Baka István életművéről. Szekszárd. 1998. Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 380 p.

Fried István: Árnyak közt mulandó árny. Tanulmányok Baka István lírájáról. Szeged. 1999. Tiszatáj, 208 p.

Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete. Szerkesztette Füzi László. Bp. 2000. Nap Kiadó, 288 p.

Nagy Gábor: „…legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete. Debrecen. 2001. Kossuth Egyetemi Kiadó, 308 p.

„Égtájak célkeresztjén”. Tanulmányok Baka István műveiről. Szerkesztette Bombitz Attila. Szeged. 2006. Tiszatáj, 232 p.

Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei. Budapest. 2017. Pesti Kalligram, 303 p.

Baka István és Martin Heidegger találkozása a Molnár és a Tápai utca sarkán. Bevezetés a Baka-univerzumba. Antológia. 2020. SzofiPress Publishing, 127 p.

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Baán Tibor: „Milyen üzenet bízatott reá?” Baka István versvilága. Forrás, 1988/3. 18–23. p.

Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-töredékek. Tiszatáj, 1990/4. 62–73. p.

Árpás Károly: A lírai szerepjátszás lehetősége Baka István Yorick monológjai című versciklusában. Tiszatáj, 1992/8. 60–73. p.

Árpás Károly: Baka István Vörösmarty-képe. Életünk, 1993/2. 175–184. p.

Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéséhez. I–II. Dunatáj, 1993/2–3. (július), 5–16. p. és 1993/4. (november), 22–50. p.

Petőfi S. János – Vass László: Versek analitikus-kreatív megközelítése. Baka István: Ősz van az űrben. In: Petőfi S. János, Bácsi János, Benkes Zsuzsa, Vass László: Szövegtan és verselemzés. Budapest. 1993. Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 73–117. p.

Bombitz Attila: A lírikus prózája. Baka István narratív világáról. Tiszatáj, 1994/4. 61–73. p.

Fabulya Andrea: Carmenek. Symposion, 1995/3. 44–46. p.

Lator László: Első személyben. Baka István: Farkasok órája. Verselemzés. Mozgó Világ, 1995/5. 105–106. p. = Uő.: Kakasfej vagy filozófia. Budapest. 2000. Európa, 96–104. p.

Fried István: Baka István hetvenkedő katonája. A tragikus Háry János. Jelenkor, 1995/6. 531–539. p.

Géczi János: Baka István rózsája. Új Forrás, 1995/6. 12–18. p. = Uő.: Esszék. Budapest. 1995. Orpheusz, 174–179. p.

Nagy Gábor: A lírai önértelmezés Baka István költészetében. Hitel, 1995/7. 87–93. p.

Árpás Károly: Baka István hangjátékai. Szeged, 1995. július–december, 144–145. p.

Bombitz Attila: Baka István hasonlat-meséi. Új Forrás, 1995/9. (november), 35–50. p.

Fried István: Baka István „benső világtere”. Tiszatáj, 1995/11. 34–50. p.

Olasz Sándor: Az ifjú Baka. Új Dunatáj, 1996/2. (június), 33–36. p.

Árpás Károly: Töprengések egy monográfián. Új Dunatáj, 1996/2. (június), 45–51. p.

Balog József: „Én mindig képekben láttam a világot”. Baka István-kazetták. Forrás, 1996/5. 40–44. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Tűzbe vetett evangélium”. Baka István indulásáról és istenkereséséről. Forrás, 1996/5. 56–64. p. = Uő.: Evangélium és esztétikum. Budapest. 1996. Széphalom, 57–70. p.

Szőke Katalin: A költő és műfordító szerepcseréje. Baka István költészetének orosz kulturális kódja. Forrás, 1996/5. 65–72. p.

Varga Magdolna: A lánc-metafora nyomában. Gondolatok Baka István metaforáinak sajátosságairól. Forrás, 1996/5. 75–80. p.

Bombitz Attila: Tükörcserepek tárcában. Metszet Baka István publicisztikájáról. Forrás, 1996/5. 81–86. p.

Szekér Endre: Baka István testamentuma. Forrás, 1996/5. 87–90. p.

Határ Győző: „Autentikus líra”. Forrás, 1996/5. 91–97. p.

Balassa Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. Tiszatáj, 1996/9. 71–73. p. = A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. Baka István egy novellájáról. In: Uő.: Tizenegy írás. Budapest. 1988. Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó, 46–49. p.

Vekerdi László: Baka István és a Tiszatáj. Tiszatáj, 1996/9. 74–87. p.

Fried István: Baka István „Számadása”. Tiszatáj, 1996/9. 88–106. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Metaforákkal tele, megjelenik a líra szelleme”. A palackba zárt szellem szabadulása. Tiszatáj, 1996/9. 107–113. p. = Uő.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged. 2000. Messzelátó, 24–32. p.

Fabulya Andrea: Rózsák közt, úton. Esszé Carmenről és Pygmalionról. Tiszatáj, 1996/9. 119–122. p.

Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba... Baka István Helsingőr című verséről. Tiszatáj, 1996/9. Diákmelléklet, 1–8. p.

Görömbei András: Baka István költészetéről három tételben. In: Uő.: A szavak értelme. Budapest. 1996. Püski, 190–196. p.

Füzi László: A költő titkai. Töredék Baka Istvánról. Kalligram, 1997/4. 27–37. p.

Zsávolya Zoltán: Az iszonyat romantikája. Baka István költészetéről. Műhely, 1997/4. 30–34. p.

Fried István: Puskin és Baka István sellője. Új Dunatáj, 1997/2. (május), 13–19. p.

Fried István: Árnyak közt mulandó árny. Baka István verse Caspar Hauserről. Új Dunatáj, 1998/2. (június), 12–23. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Iszonyú mindegyik angyal”(?). A civilizáció poklából a belső végtelenségbe. Új Dunatáj, 1998/2. (június), 24–39. p. = Uő.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged. 2000. Messzelátó, 137–149. p.

Móser Zoltán: Magyar történelmi arcképek. Baka István közeledése Liszt Ferenchez, Liszt műveinek közelítése Baka István verseihez. Új Dunatáj, 1998/2. (június), 41–43. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Te is megháromszorozódsz előttem”. Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában. Tiszatáj, 1998/4. Diákmelléklet, 1–19. p. = Uő.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged. 2000. Messzelátó, 33–58. p.

Szőke Katalin: Yorick pokla. Szerep és monológ. Tiszatáj, 1998/7. 63–70. p.

Szigeti Lajos Sándor: (De)formáció és (de)mitologizáció. Baka István angyalainak tündöklése (és bukása?). Tiszatáj, 1998/7. 71–91. p. = Uő.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged. 2000. Messzelátó, 150–177. p

Géczi János: Megjegyzések a szegedi rózsákról. Egy Baka István motívumhoz. Tiszatáj, 1998/7. 92–96. p.

Szigeti Lajos Sándor: Háborús téli éjszaka. Baka István Ady-maszkjai. Hitel, 1998/8. 87–99. p. = Uő.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged. 2000. Messzelátó, 181–199. p.

Bombitz Attila: Egy Testamentum részei. In: Szegedtől Szegedig. Antológia. Szeged. 1998. Bába és Társai Kft. 1. kötet, 59–63. p.

Novák Anikó: Szerepek és rejtőzködések. Viktor Szosznora Ősz Mihajlovszkojében c. verse és Baka István fordítása. Tiszatáj, 1999/3. Diákmelléklet, 1–11. p.

Nagy Gábor: „A líra szelleme”: a metafora versteremtő ereje. Baka István költészetéről. Irodalomtörténet, 1999/4. 600–621. p.

Nagy Gábor: Túl mindenen. Baka István: Tavaszvég. Parnasszus, 1999/4. 70–78. p.

Nagy Gábor: Baka István hosszúversei. Forrás, 1999/9. 72–84. p.

Ekler Andrea: A Magdolna-szüzsék és motívumaik, valamint ezek interpretációi Baka István, Viktor Szosznora és Borisz Paszternak költeményeiben. In: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate. Slavica. 29. 1999. 207–226. p. = Uő.: Létra az örökléthez. Budapest. 2004. Magyar Napló, 24–41. p.

Nagy Gábor: A világteremtés mítosza. Baka István Yorick-versei. Bárka, 2000/2. 86–95. p.

Szigeti Lajos Sándor: Az erotikus hármasok. Baka István szerelmi triptichonjairól. Új Dunatáj, 2000/2 (június). 48–66. p.

Nagy Gábor: Szöveghagyomány és költői hagyaték. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Életünk, 2000/11 12. 1030–1044. p.

Szőke Katalin: Egy „csendes” orosz költő: Arszenyij Tarkovszkij és magyar költőtársa-fordítója: Baka István. In: Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára. Szerkesztette Saly Noémi. Szeged –Budapest. 2000. SZTE Bölcsészettudományi Kar, 298–304. p.

Nagy Gábor: Baka, Pehotnij, Schumann: az egy(etlen)ség mítosza. Parnasszus, 2001/1. 84–89. p.

Bedecs László: A metafora határai. A Vadszőlő című vers elemzése. Art Limes, 2001/1. 84–88. p.

Borsodi L. László: „…bennünk, emberekben van”. Baka István istenképéről. Forrás, 2001/3. 63–67. p.

Szigeti Lajos Sándor: A törvényként működő érdek. Ezredvégi József Attila-szonettek. Új Dunatáj, 2001/3. melléklete, 1–11. p. = Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 165–174. p.

Szigeti Lajos Sándor: Az utolsó tánc: a legmélyebb vigasztalanság. Két Baka-vers üzenete. Új Dunatáj, 2001/4. 81–89. p.

Szőke Katalin: Baka István „oroszverse”. Sztyepan Pehotnij testamentuma. Tiszatáj, 2001/12. 77–84. p.

Olasz Sándor: Csak a szavak. Baka István költészetéről. in: Szegedtől Szegedig. Antológia 2001. Szeged. 2001. Bába és Társai Kft. – Szegedi Írók Társasága, 269–273. p.

Domonkosi Ágnes: A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép, fohásszal című költeményében. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X. Szerk.: Kemény Gábor. Budapest. 2001. Tinta Kiadó, 69–75. p. = Uő.: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Eger. 2006. Líceum Kiadó, 94–102. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Hív a halál boleróba”. Zenei hangoltság Baka István műveiben. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. Studia historiae literarum et artium, 3. Szeged. 2001. Móra Ferenc Múzeum, 102–115. p.

Nagy Márta: A huszonötödik ének. Baka István Könyörögj érettem című versciklusáról. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. Studia historiae literarum et artium, 3. Szeged. 2001. Móra Ferenc Múzeum, 116–137. p.

Szigeti Lajos Sándor: Az utolsó tánc: a legmélyebb vigasztalanság. Két Baka-vers üzenete (2.). Új Dunatáj, 2002/1. 46–54. p.

Szabó Zsuzsa Réka: Egy magyar költő „orosz lírája”. Forrás, 2002/5. 117–119. p.

Bordás Sándor: „Lapozz föl engem és leszek” – a Baka-líra mézesmadzaga. VárUcca műhely, 2003/1. 72–79. p.

Nagy Márta: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek...” Baka István: Egy József Attila sorra. Irodalomtörténet, 2003/2. 290–304. p.

Nagy Gábor: Történelmi és egzisztenciális számvetés Baka István Madách-versében. In: Uő.: Az olvasás tétje. Budapest. 2003. Magyar Napló, 40–47. p.

Nagy Gábor: Túl mindenen. Baka István: Tavaszvég. In: Uő.: Az olvasás tétje. Budapest. 2003. Magyar Napló, 48–57. p.

Szőke Katalin: A költő és műfordító szerepcseréje. Baka István költészetének orosz kulturális kódja. In: Uő.: Álommúzeum. Budapest. 2003. Gondolat, 223–235. p.

Szőke Katalin: Yorick pokla. Szerep és monológ. In: Uő.: Álommúzeum. Budapest. 2003. Gondolat, 236–248. p.

Borsodi L. László: „Csak a szavak már nem maradt más”. Baka István Gecsemáné című verséről. Tiszatáj, 2004/3. Diákmelléklet, 1–9. p.

Árpás Károly – Varga Magdolna: Egy „Madách-vers” megközelítése. Baka István: Tél Alsósztregován. Szeged, 2004/4. 16–19. p.

Nagy Márta: „Én akarom Uram”. Baka István Gecsemáné című verséről. Szeged, 2004/4. 20–21. p.

Nagy Gábor: A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetében. Forrás, 2004/12. 53–78. p.

Bombitz Attila: Beavatás. Baka István kisregényeiről. In: Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szerkesztette Ármeán Otília, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc és Szörényi László. Szeged. 2004. Pompeji Alapítvány, 374–387. p. = Beavatások. Baka István. In memoriam. In: Uő.: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Pozsony. 2005. Kalligram, 195–224. p.

Szigeti Lajos Sándor: Isten fűszála. Új Dunatáj, 2005/1. 104–112. p.

Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja”. Egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj. Irodalomtörténet, 2005/4. 418–428. p.

Nagy Márta: „Tenger és ég ablaktáblái között”. Baka István Isten fűszála című versciklusáról. Tiszatáj, 2005/9. 56–67. p.

Máté-Tóth András: Baka Istene. Tisztelgő tanulmány halálának 10. évfordulójára. Tiszatáj, 2005/9. 68–77. p.

Olasz Sándor: Messe Szexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. Tiszatáj, 2005/10. 69–73. p.

Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. In: Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 82–101. p.

Szigeti Lajos Sándor: A líra szelleme. In: Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 120–128. p.

Szigeti Lajos Sándor: Vendégszöveg és vendéglét. In: Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 129–155. p.

Szigeti Lajos Sándor: Angyali és titáni. In: Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 312–353. p.

Szigeti Lajos Sándor: Álarcosan. In: Uő.: Verssor(s)ok. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 354–372. p.

Bedecs László: Baka István 1970/1990. Új Forrás, 2006/3. 56–61. p.

Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlítása. Új Forrás, 2006/3. 62–71. p.

Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. Jelenkor, 2006/4. 376–382. p.

Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. Tiszatáj, 2006/4. 54–63. p.

Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. (Baka István prózaírásáról.) Forrás, 2006/5. 92–96. p.

Borsodi L. László: „Nem kértelek s nem kérnélek ma sem”. Széljegyzetek Baka István Zsoltár című verséhez. Székelyföld, 2006/8. 35–44. p.

Nagy Gábor: Lisztománia (avagy A Baka István-életmű kulturális erőterének fókusza). Tiszatáj, 2007/8. 66–77. p.

Szigeti Lajos Sándor: De én Uram bakád én hol vagyok? Emberiség az Ablaknégyszögben: Baka István szikár alakjai. Új Dunatáj, 2008/2–3. 74–98. p.

Kollár Árpád: A saját halál elfogadásának stratégiái. Maszköltési kísérlet és maszktalanítás Baka István Gecsemáné ciklusában. Tiszatáj, 2008/7. 56–62. p.

Füzi László: Határhelyzetben. Baka István költészete. In: Uő.: A középpont hiánya. Pozsony. 2008. Kalligram, 195–213. p.

Bombitz Attila: Sztyepan Pehotnij feltámadása. Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához. Forrás, 2009/12. 50–63. p.

Magyar Vivien: Baka István összetett istenképe. Új Dunatáj, 2010/1. (március) 50–63. p.

Szabó Judit Tünde: Yorick és Pehotnij, Baka István két alteregójának jellemzése, összehasonlítása. Új Dunatáj, 2010/1. (március) 64–75. p.

Kisistók Judit: „Yorick Pehotnij fogadott fivérek”. Új Dunatáj, 2010/1. (március), 76–92. p.

Borsodi L. László: „Sátán és Isten foglya”. A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében. Forrás, 2010/9. 68–94. p.

Borsodi L. László: Baka István költészetének későmodern vonásai. Tiszatáj, 2010/10. 65–71. p.

Vajna Gyöngyi: Mindenhol jelen lévő teremtő vagy közönyös koldus? Baka István összetett istenképe. Tiszatáj, 2010/12. 72–81. p.

Borsodi L. László: A költőszerep két változata Baka István költészetében. Magyar Napló, 2011/1. 11. p.

Árpás Károly: A Margit-értelmezés körei. Új Dunatáj, 2011/1–2. 50–59. p.

Borsodi L. László: A szerepjáték mint (vers)létmód Baka István költészetében. Székelyföld, 2011/7. 51–82.

Лариса Васильева: А. П. Чехов и Иштван Бака. Имя свое и чужое. In: Иностранная литература 2013/4.

Margit Köves: Stepan Pehotny – István Baka: Identities of a Hungarian Poet in. The Russian Discourse in the Contemporary Intercultural Context, International Conference Proceedings, ed. Ranjana Saxena, 2013, 171–187. p.

Borsodi L. László: Látomásos metaforika, szólamok polifóniája Baka István Döbling című versciklusában. Helikon, 2015. augusztus 25. 17. p.

Szőke Katalin: Két talált tárgy az évfordulóra: Baka, Szosznora, Blok, Jeszenyin. Tiszatáj, 2015/9. 47–50. p.

Rálik Alexandra: „Tedd le a tollad! Torkig ér a menny!” A hodaszevicsi költészet hatása Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusára. Tiszatáj, 2015/9. 57–64. p.

Fried István: Sztyepan Pehotnij muzsikus száműzöttjei. Tiszatáj, 2015/9. 65–73. p.

Borsodi L. László: Baka István kései verseinek számvetés-maszkjai. Tiszatáj, 2015/9. Diákmelléklet, 1–8. p.

Borsodi L. László: A dialógusként felfogott, érdekmentes hagyomány elmozdulásai. Baka István Szaturnusz gyermekei című versciklusáról. Forrás, 2015/9. 51–62. p.

Borsodi L. László: Eleve elrendeltség és áldozatvállalás. Baka István Philoktétész című versciklusáról. Jelenkor, 2015/10. 1112–1118. p.

Borsodi L. László: Szerelem és alkotás. A te és az én létesülése Baka István Tél Alsósztregován c. versciklusában. Látó, 2015/11. 88–95. p.

Borsodi L. László: Műfaj-imitáció és hagyományos szerepvers – Baka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusáról. Kortárs, 2015/12. 64–70. p.

Borsodi L. László: Baka István „apokrif” költészete. (A Tájkép fohásszal című költői testamentumból kimaradt versekről.) Forrás, 2019/2. 65-78. p.

Borsodi L. László: A Rilke-költészet tárgyias intellektualizmusa Baka István fiatalkori verseiben. Forrás, 2019/4. 66-77. p.

Móser Zoltán: Negyvennyolcas Baka vagyok én… (OPEN 11. – Baka István.) naputonline.hu 2020. július 20.

Egyes köteteiről szóló ismertetések, kritikák, tanulmányok

Magdolna-zápor

Alföldi Jenő: Képek, törvények. Baka István: Magdolna-zápor. Élet és Irodalom, 1976. január 31. (5. sz.), 10. p.

G. Kiss Valéria: Baka István: Magdolna-zápor. Alföld, 1976/3. 74–75. p.

Zalán Tibor: Baka István: Magdolna-zápor. Forrás, 1976/4. 86–87. p.

Kerék Imre: Baka István: Magdolna-zápor. Jelenkor, 1976/5. 477–478. p.

Bata Imre: A költői kép vonzásában. Baka István: Magdolna-zápor. Új Írás, 1976/6. 111–112. p.

Tarján Tamás: Baka István. In: Fiatal magyar költők. 1969–1978. Szerk.: Vasy Géza. Bp. 1980, Akadémiai, 66–71. p.

Tűzbe vetett evangélium

Lengyel Balázs: Második stációk. Élet és Irodalom, 1981. augusztus 15. (33. sz.) 11. p. = Uő.: Verseskönyvről verseskönyvre. Budapest. 1982. Magvető, 513–515. p.

Szakolczay Lajos: Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Alföld, 1981/10. 80–82. p. = Uő.: A csavargó esztétikája. Budapest. 1996. Balassi, 109–111. p.

Görömbei András: Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Tiszatáj, 1981/10. 100–102. p.

Bay Endre: Perben a honért. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Dunatáj, 1981/4. (november), 71–72. p.

Füzi László: Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Forrás, 1982/1. 94–96. p.

Kerék Imre: Kétely és hit között. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Napjaink, 1982/1. 31. p.

Pintér Lajos: Szerkesztőség, kenyérbolt, fatelep. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Tiszatáj, 1982/4. 97–107. p.

Bakonyi István: Tűzbevetett hegedű. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Új Forrás, 1982/5. 78–79. p.

Szigeti Lajos Sándor: Kép és látomás vonzásában. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. Jelenkor, 1982/9. 851–854. p.

Szekszárdi mise

[Csapody Miklós]: Baka István: Szekszárdi mise. Új Könyvek, 1984/17. = Szekszárdi mise. Baka István könyve. In: Uő.: Késői ünnep. Tanulmányok és kritikák. Baka István emlékére. Budapest. 2008. Korona, 36. p.

Pintér Lajos: „Séta a tilos területeken”. Baka István: Szekszárdi mise. Tiszatáj, 1984/11. 98–100. p.

Bay Endre: Kisvárosi mítoszok. Baka István: Szekszárdi mise. Dunatáj, 1985/1. (február), 77–78. p.

Grezsa Ferenc: Baka István: Szekszárdi mise. Alföld, 1985/2. 72–74. p. = Termékenyítő műfajváltás. In: Uő.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szeged. 1999. Tiszatáj, 282–285.

Csordás Gábor: Baka István: Szekszárdi mise. Forrás, 1985/6. 90–91. p.

Pécsi Györgyi: A költő erőpróbája. Baka István: Szekszárdi mise. Napjaink, 1986/6. 33–34. p.

Döbling

Domonkos László: Döbling. Baka István új verseskötetéről. Délmagyarország, 1985. május 11. 6. p.

Darvasi László: Ravaszra készülő ujjak. Baka István: Döbling. Szegedi Egyetem, 1985. június 8. 5. p.

Grezsa Ferenc: Baka István: Döbling. Tiszatáj, 1985/10. 81–83. p. = Tragikum katarzis nélkül. Baka István: Döbling. In: Uő.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szeged. 1999. Tiszatáj, 276–281. p.

Tűz Tamás: Döbling. Baka István új könyvéről. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1985. december 15.

Keresztury Tibor: Megtisztító őszinteség. Baka István: Döbling. Napjaink, 1986/1. 26–27. p.

Kerék Imre: Baka István: Döbling. Dunatáj, 1986/1. (február), 76–78. p.

Lengyel Balázs: Baka István: Döbling. Kritika, 1986/2. 33. p. = Uő.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs. 1990. Jelenkor, 91–93. p.

Görömbei András: Baka István: Döbling. Alföld, 1986/3. 65–69. p.

Olasz Sándor: Baka István: Döbling. Kortárs, 1986/3. 164–166. p.

N. Horváth Béla: Baka István: Döbling. Jelenkor, 1986/4. 379–381. p.

P. Nagy István: „Végtelenből csak a határtalanba”. Baka István: Döbling. Híd, 1987/3. 421–423. p. = Uő.: Olvasólámpa. Jászberény. 2003. Új Színházért Alapítvány, 145–148. p.

A kisfiú és a vámpírok

Szabó Virág: „Mindenki vérszívóvá válik”. Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Galaktika, 1987/7. 75. p.

Varga Magdolna: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Új Auróra, 1988/3. 132–134. p.

Géczi János: Kis(rém)regények. Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Élet és Irodalom, 1988. augusztus 19. (34. sz.), 11. p.

Fehér Katalin: A transzcendens mise és az angyalok tanácsa. Baka István: Szekszárdi mise, A kisfiú és a vámpírok. Híd, 1988/9. 1160–1162. p.

Nagy Sz. Péter: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Kortárs, 1988/10. 161–163. p.

Bakonyi István: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Alföld, 1989/1. 87–88. p.

Olasz Sándor: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Életünk, 1989/1–2. 83–85. p.

Baán Tibor: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Forrás, 1989/3. 87–89. p.

Árpás Károly: A prózaíró költő – a költő prózája. Új Forrás, 1989/5. (október), 98–101. p.

Égtájak célkeresztjén

Balog József: Tájak, keresztek. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Szegedi Egyetem, 1990. május 8., 5. p.

Géczi János. A klasszicizálódó romantikus. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Élet és Irodalom, 1990. június 29. (26. sz.), 10. p.

Árpás Károly: Vízmélyben gomolygó éj. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Forrás, 1990/9. 87–90. p.

Kerék Imre: Baka István: Égtájak célkeresztjén. Válogatott és új versek. Dunatáj, 1990/4. (december), 65–67. p.

Lengyel Balázs: Baka István: Égtájak célkeresztjén. Kortárs, 1991/2. 154–157. p.

Baán Tibor: Szerepválaszok. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Új Írás, 1991/4. 115–120. p.

Lator László – Varga Lajos Márton: Passio labirintusban. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Jelenkor, 1991/6. 571–574. p.

G. Kiss Valéria: „Lenn förtelem, fennen közöny”. Baka István: Égtájak célkeresztjén. Alföld, 1991/7. 71–74. p.

Lator László: Baka István égtájai. Holmi, 1991/10. 1365–1369. p. = Uő.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim. Bp. 1993. Európa, 299–309. p.

Beavatások

Árpás Károly: Titkos utakon. Baka István: Beavatások. Tiszatáj, 1991/9. 83–86. p.

Varga Magdolna: Transzcendens etűdök. Baka István: Beavatások. Forrás, 1991/9. 106–108. p.

Mányoki Endre: Baka István: Beavatások. Kortárs, 1992/1. 93–94. p.

Sturm László: Síkok játéka. Baka István: Beavatások. Magyar Napló, 1992. július 10, 38–39. p.

Farkasok órája

Varsányi Anna: Farkasok órája. Verselemzés. Tiszatáj, 1991/9. 78–82. p.

Darvasi László: Yorick, Hamlet koponyájával. Délmagyarország, 1992. június 12. 5. p.

Árpás Károly: Fekete bársonypárnán. Baka István: Farkasok órája. Forrás, 1992/10. 93–96. p.

Olasz Sándor: „ez nem a te világod már, Yorick”. Baka István: Farkasok órája. Hitel, 1992/12. 104–106. p.

N. Horváth Béla: Látkép Helsingőrből. Baka István: Farkasok órája. Jelenkor, 1993/3. 274–276. p. = Műközelben. Budapest. 1999. Korona. 105–116. p.

Balog József: Baka István: Farkasok órája. Kritika, 1993/3. 42–43. p.

Vasy Géza: Baka István: Farkasok órája. Forrás, 1993/4. 88–90. p.

Emőkey István: A hagyomány vonzásában. Baka István: Farkasok órája. Magyar Napló, 1993. május 28, 38–39. p.

Pór Judit: Szárnyaló kétségbeesés. Baka István: Farkasok órája. Holmi, 1993/5. 733–739. p. = Uő.: Lóháton Rómában. Budapest. 1996. Sík, 139–146. p.

Vörös István: Bovaryné keze. Baka István: Farkasok órája. Holmi, 1993/5. 733–739. p.

Pécsi Györgyi: Baka István: Farkasok órája. Alföld, 1993/7. 78–79. p.

Szilágyi Márton: Baka István jelenései. Baka István: Farkasok órája. Holmi, 1993/8. 1137–1141. p. = István jelenései. Baka István költészetéről. In: Uő.: Kritikai berek. Budapest. 1995. JAK – Balassi, 47–57. p.

Görömbei András: Baka István: Farkasok órája. Tiszatáj, 1993/10. 84–87. p.

Farkas László: Halálfélelem, életszeretet. Baka István: Farkasok órája. Kortárs, 1994/5. 98–101.

Sztyepan Pehotnij testamentuma

Bazsányi Sándor: A költő démonai. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Alföld, 1994/8. 70–73. p.

Szekér Endre: „Csukd be a század ablakát.” Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Forrás, 1994/8. 97–100. p.

Fried István: Van Gogh szalmaszéke. Baka István új verseskötete. Tiszatáj, 1994/8. 59–72. p.

Bombitz Attila: Rejtőzködések. Baka István lírájáról új kötete kapcsán. Tiszatáj, 1994/8. 73–77. p.

Liptai Csilla: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Vigília, 1994/8. 635–636. p.

Kántor Péter: Levél kritika helyett. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Holmi, 1994/9. 1365. p.

Kun Árpád: Egy példázat. Baka István: Egy csepp méz a Sztyepan Pehotnij testamentuma című kötetéből. Holmi, 1994/9. 1365–1369. p.

Fabulya Andrea: A szigetekre szánon. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Tiszatáj, 1994/10. 76–79. p.

Kálmán C. György: Áthelyezések. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Beszélő, 1994. december 15. 19–20. p.

Varga Magdolna: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Életünk, 1994/12. 1105–1106. p.

Lengyel András: „Az Apokalipszis realizmusa”. Baka István új kötetéről. Életünk, 1994/12. 1107–1109. p.

Gróh Gáspár: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Hitel, 1994/12. 95–98. p. = Tragikus ragyogás. In: Uő.: Egymásért vagyunk. Tanulmányok, kritikák. Budapest. 2000. Kortárs, 82–86. p.

Ю. П. Гусев: Иштван Бака: Завещание Степана Пехотного. = Диапазон. (Вестник Иностранной Литературы) 1995/2. 27–30. p. = Guszev, Jurij: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Fordította Szőke Katalin. Tiszatáj, 1996/9. 114–118. p.

Kanizsai Dávid: „Éjlik mindörökre”. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Kortárs, 1995/2. 99–103. p.

Budai Katalin: „e vers megírja azt, aki e verset írja”. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. Jelenkor, 1995/3. 276–278. p.

Árpás Károly: Baka István testamentuma. Dunatáj, 1995/1. (április), 76–78. p.

7-en egy könyvről 7 mondatban. Balassa Péter, Csiki László, Csuhai István, Fáy Miklós, Füzi László, Orsós László Jakab, Parti Nagy Lajos. Irodalmi Szemle, 1995/5. 16–20. p.

H. Nagy Péter: A tradíció szinkronitása. Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma című verseskötetéről és recepciójáról. Iskolakultúra, 1995/22. 76–78. p.

Füzi László: Hét mondat Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma című versciklusáról. = Uő.: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok. Pozsony. 1996. Kalligram, 153–154. p.

November angyalához

Károlyi Csaba: Kin. Baka István: November angyalához. Népszabadság, 1995. június 16, 15. p.

Wirth Imre: Vadszőlő és emlékezet. Baka István: November angyalához. Élet és Irodalom, 1995. július 28, 14. p.

Dérczy Péter: „sírva az egész”. Baka István: November angyalához. Pannonhalmi Szemle, 1995/3. (szeptember), 110–113. p.

Bányai János: Yorick, Pehotnij. Magyar Szó, 1995. szeptember 30. = Híd, 1996/1. 137–139. p.

Olasz Sándor: Baka István újabb versei. Hitel, 1995/11. 106–109. p.

Szekér Endre: Baka István: November angyalához. Kritika, 1995/11. 41–42. p.

Ekler Andrea: Akkor nyitom, ha becsukom a szemem. Baka István: November angyalához. Magyar Napló, 1995/11. 42–43. p. = Uő.: Létra az örökléthez. Budapest. 2004. Magyar Napló, 103–105. p.

Fried István: Baka István „benső világtere”. Tiszatáj, 1995/11. 34–49. p.

Árpás Károly: A fohászkodó. Baka István: November angyalához. Tiszatáj, 1995/11. 50–56. p.

Nagy Gábor: Őszi mise. Baka István: November angyalához. Új Forrás, 1995/9. (november), 51–56. p.

Füzi László: Szerepversek – sorsversek. Baka István: November angyalához. Jelenkor, 1995/12. 1120–1125. p. = Uő.: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok. Pozsony. 1996. Kalligram, 88–95. p.

Lengyel András. November angyalához. Baka István kötetéről. Szeged, 1995. július–december, 142–143. p.

Szepesi Attila: November angyalához. Pasztellkép Baka Istvánról. Műhely, 1996/1–2. 88–90. p.

Karádi Zsolt: Baka István: November angyalához. Kortárs, 1997/1. 92–94. p.

Tájkép fohásszal

Papp Ágnes Klára: Szépség és harmónia hermeneutikája. Baka István: Tájkép fohásszal című kötetéről. Nappali Ház, 1996/4. 75–79. p.

Ágoston Zoltán: „Be gyalázatos-édes a lét”. Baka István költészetéről. Nappali ház, 1996/4. 83–89. p.

Bazsányi Sándor: Baka István Örök Szürete. Baka István: Tájkép fohásszal. Élet és Irodalom, 1996. május 31, 13. p.

Gacsályi József: „Lapozz föl engem és leszek”. Gondolatok Baka István Tájkép fohásszal című kötetének olvasásakor. Új Dunatáj, 1996/2. (június), 60–63. p. = Uő.: Meditáció és beszélgetés. Szekszárd. 2002. Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 68–72. p.

Árpás Károly: „Tájkép fohásszal.” Baka István-versek 1969–1995. Életünk, 1996/11–12.

Vörös István: Baka István: Tájkép fohásszal. Kritika, 1997/1. 42–43. p.

Rába György: Sátán és Isten foglya. Baka István: Tájkép fohásszal. Holmi, 1997/2. 284–289. p.

George Gömöri: István Baka. Tájkép fohásszal. In: World Literature Today, Winter 1997.

Az idő térképjelei

Sajó László: Öt és feles. Bakával a meccsen. Magyar Narancs, 1999. április 22. 36–37. p.

M. Nagy Miklós: Tragikum és derű. Baka István: Az idő térképjelei. Élet és Irodalom, 1999. október 1, 27. p.

Peer Krisztián: Kortársunk vesszőparipája. Baka István: Az idő térképjelei. Élet és Irodalom, 1999. október 1, 27. p.

Gajdó Ágnes: „…a felemás zoknim én vagyok”. Baka István: Az idő térképjelei. Tiszatáj, 1999/12. 109–112. p.

Karádi Zsolt: „...kívül kerülni mindenen”. Baka István: Az idő térképjelei. Hitel, 2000/3. 103–106. p.

Завещание Степана Пехотного – Sztyepan Pehotnij testamentuma

Tarján Tamás: Élő testamentumok. Könyvhét, 2002. február 7. 17. p.

M. Nagy Miklós: Na és Puskin hova tűnt? Élet és Irodalom, 2002. március 15. (11. sz.)

Szabó Zsuzsa Réka: Egy magyar költő „orosz lírája”. Forrás, 2002/5. 117–119. p.

Салимон, Владимир: Безыскусственные песни. Вестник Европы, 2002/5.

Szőke Katalin: Baka István „oroszverse”. Tiszatáj, 2001/12. 77–85. p. = Álommúzeum. Bp. 2003. Gondolat, 249–262. p.

Baka István művei. Versek

Ferencz Győző: Baka István: Versek. Népszabadság, 2004. február 7.

Vasy Géza: Tragikumra hangszerelve. Baka István művei. Versek. Új Könyvpiac, 2004/1–2.

Handi Péter: Baka István fényjelei. Európai kulturális füzetek, 2004/15. 69. p.

Bodor Béla: Baka István. „...kemény hullámú lobbal ég...”. Baka István: Versek. Holmi. 2005/3. 334–353. p. = Uő.: Alakok. Budapest. 2006. Tipp-Cult Kft, 171–204. p.

Selected Poems

Handi Péter: Baka István fényjelei. Európai kulturális füzetek, 2004/15. 69. p.

Bocsor Péter: Selected Poems. Tiszatáj, 2005/12. 91–93. p.

Baka István művei. Próza, Dráma

Árpás Károly: A kincstár bővülése. Új kötet a Baka-művek sorozatból. Szeged, 2005/9–10. 29–30. p.

Bedecs László: Ördög és pokol. Baka István művei. Próza, Dráma. Új Könyvpiac, 2005/12. 35. p.

Papp Ágnes Klára: „A labirintus én vagyok”. Baka István művei. Versek. Próza, Dráma. Élet és Irodalom, 2006. március 17, 26. p.

Kiss Hermina: Rend a labirintusban. Hitel, 2007/4. 116–119. p.

Baka István művei. Publicisztikák, beszélgetések

Szilasi László: Aki a metaforára tette fel az életét. Baka István Publicisztikák, beszélgetések. Élet és Irodalom, 2006. november 10. 27. p.

Árpás Károly: Egy vállalkozás, amelynek még nincs vége! Gondolatok Baka István Publicisztikák, beszélgetések című kötetéről. Új Dunatáj, 2006/4. (december), 62–67. p.

Gajdó Ágnes: „...hiszek az angyalokban”. Baka István Publicisztikák, beszélgetések. Jelenkor, 2007/1. 105–108. p.

Nagy Márta: Színről színre látni. Baka István Publicisztikák, beszélgetések. Forrás, 2007/6. 109-112. p.

Baka István művei. Műfordítások I–III.

Szőke Katalin: Baka István műfordításai. Új Könyvpiac, 2008/6. 10–11. p.

Szőke Katalin: Baka István műfordításai. Orosz költészet. Tiszatáj, 2008/7. 51–55. p.

Fabulya Andrea: A szótár él. Baka István műfordításairól. Szeged, 2008/7. 44–45. p.

Kalavszky Zsófia: „Az én Moszkvámban kupolák ragyognak”. Baka István művei. Műfordítások I–II. Élet és Irodalom, 2008. október 3. 27. p.

M. Nagy Miklós: Az este szépsége és a napszentület. Baka István művei. Műfordítások I–II. Élet és Irodalom, 2008. október 3. 27. p.

Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I–III. megjelenése kapcsán. Új Dunatáj, 2009/4 (december), 39–43. p.

Mihaly Peter: Novaja sztranyica v hronyike russzko-vengerszkogo poetyicseszkogo perevoda. Perevodi Istvana Baki. Studia Slavica Hung 54/1, 2009, 145–159. p.

Folyóiratok összeállításai

Az Új Dunatáj Baka István-emlékszáma, 1996/2. (június)

Forrás Baka István-emlékszáma, 1996/5.

Tiszatáj Baka István-emlékszáma, 1996/9.

Az Új Dunatáj megemlékezése Baka István ötvenedik születésnapja alkalmából, 1998/2. (június)

Tiszatáj megemlékezése Baka István 50. születésnapja alkalmából, 1998/7.

Az Új Dunatáj megemlékezése Baka István halálának tizedik évfordulójáról, 2005/3. (szeptember)

Tiszatáj megemlékezése Baka István halálának huszadik évfordulója alkalmából, 2015/9.

 

A szakirodalmat összeállította Bombitz Attila.