Pilinszky János: Szakirodalom

Önálló kötetek

Fülöp László: Pilinszky János. Bp. 1977. Akadémiai Kiadó, 243 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).

Fülöp László: Pilinszky János. [2. kiad.] Bp. 1979. Akadémiai Kiadó, 244 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).

Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus. (Misztika és líra összefüggése.) Bp. 1981. Akadémiai Kiadó, 127 l. /Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7./

Tüskés Tibor: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1986. Szépirodalmi Könyvkiadó 302 l. /Arcok és vallomások/ A borítón Moldvay József fotója.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Sárospatak 1987. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 316 l., 16 t.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Második, jav., bőv. kiadás. Sárospatak 1988. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.

In memoriam Pilinszky. [Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafikák.] A könyvet összeállította és az interjúkat készítette Bogyay Katalin. Bp. [1990.] Officina Nova, 136 l. – A védőborítón Kóka Ferenc Terek – Pilinszky János emlékére c. festménye.

Tartalom: Takács Zsuzsa: A legbelső szobában. Pilinszky János emlékének. [V.] 10.; Magától talált rá a keresztény gondolkodás élő gócaira. Beszélgetés Jelenits Istvánnal. 11–14.; Egyetlenegyszer találkoztunk. Beszélgetés Raj Tamással. 15–17.; Ágh István: Pilinszky éjszakája. [V.] 18.; Az égbolttal volt eljegyezve. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel. 20–24.; Nem lehetett nem szeretni. Beszélgetés Csorba Győzővel. 25–28.; Czigány György: Asztalok. Pilinszky Jánosnak. [V.] 30.; Mintha egy égő tekintetű koldulóbarát lett volna. Beszélgetés Lator Lászlóval. 31–35.; Nem járt múzeumokba. Római beszélgetés Szőnyi Zsuzsával. 36.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 37–39.; Károlyi Amy: Pilinszky. [V+Eml.] 40.; Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Beszélgetés Károlyi Amyval. 41.; Nemeskürty István: Pilinszky. [Eml.] 44–45.; Zalán Tibor - Török László: Három vázlat – Töredék. Pilinszky János emlékének. [V.] 46–47., 49., 51.; Valami megnevezhetetlen, furcsa félelem volt benne. Beszélgetés Domokos Mátyással. 48–55.; Határ Győző: Szellem. [V.] 56.; Határ Győző: Verselemzés. 57–58.; Azon elmélkedett, hogyan lehetne szent. Beszélgetés Bodnár Györggyel. 60–61.; Számára a beszéd létforma volt. Beszélgetés Vujicsics D. Sztojánnal. 62–-63.; Papp Tibor: Pátkai, Pilinszky és a Pincér. (Részlet) [Képvers] 64–67.; Pátkai, Pilinszky és a Pincér. Beszélgetés Papp Tiborral (Párizs). 69–71.; Sediánszky János: Pilinszky-képeslapok. 73–74.; Somlyó György: Szívroham. [V.] 75.; Soha nem volt számonkérő. Beszélgetés Somlyó Györggyel. 78–80.; [Balla Demeter fotója.] 81.; Rávezetett a szépség fontosságára. Beszélgetés Vencel Verával. 82–83.; Veress Miklós: Fogoly. Pilinszky halálára. [V.] 84.; Konrád György: Pilinszky. [Esszé] 86–88.; Kinyitogatta az ablakokat, és ott állt a szélben egyedül. Beszélgetés Wilt Pál filmrendezővel, Schaár Erzsébet és Vilt Tibor fiával. 89–90.; Mészöly Miklós: Gyorsfénykép Pilinszky Jánosról. [Esszé] 92–93.; Görgey Gábor: Impromptu Pilinszkyről. [Eml.] 94–97.; Színháziatlan színházeszménye volt. Beszélgetés Sík Ferenc rendezővel. 98.; Márai Enikő: Pilinszky-jelenlét a színpadon. [Eml.] 99–100.; Jánosy István: Hitetlen Tamás. [V.] 102.; Tandori Dezső: „…hol én is laktam s nem lakom…” Pilinszky Jánosnak 1990 januárjában. [Esszé] 103–104.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Eml.] 105–106.; Balla Zsófia: Meghalt Pilinszky János. [V.] 107.; Spirituálisan élte az életet. Beszélgetés Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 108–115.; Tudatosan tette magát tönkre. Beszélgetés Kocsis Zoltánnal. 117–118.; János mindig a lényegre törekedett… Párizsi beszélgetés Wiener Pállal. 119–123.; Orbán Ottó: A beteg Pilinszky. [V.] 124.; Török Endre: Ártatlanság és próbatétel. [Esszé] 126–127.; Nádor Tamás: Egy szempár. [Eml.] 128.; Szabó Ferenc: A bárány mennyegzője. (In memoriam Pilinszky) [V.] 129.; A depresszió a valódi világ víziója. Beszélgetés Ingrid Ficheux-vel (Párizs) 131–133.; Bogyay Katalin: In memoriam Pilinszky-Grotowski – avagy a színház narkotikuma. [Eml.] 134–135.; Kányádi Sándor: Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal. [V.] 136.

Csokits János: Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével. Bp. 1992. Századvég, 136 l. – A borítót Kállay Judit tervezte Kondor Béla Pilinszky Jánosról készült portréjának felhasználásával.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Harmadik kiadás. Sárospatak 1995. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.

Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka. Bp. 1996. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 159 l., 22 t. [képmélléklet, fakszimilékkel] /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 22./

Tüskés Tibor: Pilinszky János. Második [jav., bőv.] kiadás. Bp. 1996. Kráter Műhely Egyesület, 197 l. /Teleszkóp/ A borítón Vattay Elemér fotója.

Dr. Mohácsy Károly – Dr. Vasy Géza: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára. Mintafejezet. Pilinszky János. Bp. 1996. Korona Kiadó, 15 l. – Moldvay József fotójával.

„Merre, hogyan?” Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Szerk. Tasi József. Bp. 1997. Petőfi Irodalmi Múzeum, 333 l. – A címlapon G. Fábri Zsuzsa fotója.

Tartalom: Praznovszky Mihály: A Pilinszky János emlékülés megnyitója. 5–6.; Jelenits István: Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán. 7–19.; Németh G. Béla: A hit hitele. 20–25.; Balassa Péter: Semmit se látni. (Látnak s láttatnak-e Pilinszky János látomásai?) 26–30.; Radnóti Sándor: Pilinszky kánona. 31–34.; Juhász Erzsébet: Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében. 35–40.; Szigeti Lajos Sándor: A teremtett Isten csendje. Pilinszky Apokrifja és apokrifjai. 41–55.; Szávai Dorottya: Pilinszky János költészete és az ima teológiája. 56–64.; Tüskés Tibor: „Merre, hogyan?” Kísérlet egy Pilinzky-vers értelmezésére. 65–71.; Kabdebó Lóránt: Különbéke és különítélet. 72–74.; Tasi József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?” Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. 75–83.; Szörényi László: Pilinszky és Kempis Tamás. 84–95.; Tverdota György: Pilinszky és Dosztojevszkij. 96–103.; Lengyel András: Pilinszky János Ady-képe. 104–110.; Beney Zsuzsa: Én: kadettja valami másnak. Pilinszky János és József Attila. 111–116.; Reisinger János: Pilinszky és Simone Weil. 117–120.; Hankovszky Tamás: Krisztus és Sziszüphosz. 121–131.; Kassai György: Pilinszky és Franciaország. 132–138.; Sepsi Enikő: Pilinszky János költészete a hatvanas-hetvenes években és Robert Wilson színháza. 139–153.; Tarján Tamás: Pilinszky, a színműíró. (Gyorsrajz) 154–158.; Rónay László: Pilinszky az Új Ember szerkesztőségében. 159–162.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. 163–172.; Bán Zoltán András: Vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. (Pilinszky regénytervéről) 173–177.; Götz Eszter: „Az idő színe és fonákja”. A Pilinszky-próza időszemlélete. 178–184.; Dávidházi Péter: Pilinszky beszélgetéseinek könyve. 185–202.; Kurtán Tünde: A meghasadt tér melankóliája. Az igekötők szerepe Pilinszky János költészetében. 203–216.; Danyi Magdolna: Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében. (Tanulmányvázlat) 217–236.; Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. 237–241.; Hafner Zoltán: Nem csak filológia. 242–245. Esterházy Péter: A mi a bánat. 249–251.; Ferenczi László: Emlékek Pilinszky Jánosról. 252–255.; Fodor András: Találkozások Pilinszkyvel. 256–260.; Gyurkovics Tibor: „Pirkadó madár”. 261–264.; Kocsis Zoltán: Pilinszky Jánosról. 265–267.; Lengyel Balázs: A Mirabeau híd alatt. 268–275.; Nagy Gáspár: Állsz a hózuhatagban. [V.] 276.; Nagy Gáspár: János P. [V.] 277.; Nagy Gáspár: „Fénylő folyó a szürkületben”. Pilinszkyről – születésének 75. és halálának 15. évében. 278–279.; Somlyó György: (Több híján) két szó Pilinszkyről. 280–283.; Tandori Dezső: Egy film, egy nóta. 284–285.; Tandori Dezső: A romterep és járj. 286–288.; Tandori Dezső rajzai Pilinszky János emlékére. 289–296.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. 297–301.; Vasadi Péter: Pilinszky Jánosról. 302–306.; Vattay Elemér: Egy „hites fotográfus” emlékképei, törmelékei. 307–311.; Kulcsár Szabó Ernő: Kérügma és abúzió. A Pilinszky-emlékkiállítás elé. 315–318.; Alexa – Benedicta – Johanna: Szervita nővérek emlékezése Pilinszky Jánosra. 319–327.; Tasi József: Utószó. 328–329.

Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2000. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. /In memoriam/ – A címlapon Vattay Elemér felvétele, a hátsó borítón P. J. sírja a Farkasréti temetőben (Rétfalvi Sándor alkotása).

Tartalom: [Adataim] Pilinszky János: Ars poetica helyett. [Esszé] 7–11.; Tüskés Tibor: Introitusz. (Részlet) [Tan.] 11–21.; Pilinszky János: [Adataim�] (Levélrészlet Lorand Gasparnak.) 22. [„Egyedül Istennek írunk”] Takáts Vilmos: „Tündéri izzás” Emlékezés Pilinszky Jánosra. 25–35.; Rónay György: Trapéz és korlát. [Krit.] 35–38.; Nemes Nagy Ágnes: Trapéz és korlát. [Krit.] 38–40.; Jelenits István: Utószó a Trapéz és korlát-hoz. 40–45.; Pilinszky János levele Pilinszky Jánosnénak. 45–48.; Domokos Mátyás: Pilinszky János: Harmadnapon. (Rövidítve) [Tan.] 48–60.; Hafner Zoltán: Részletek a Harmadnapon fogadtatásából. (Rövidítve) [Tan.] 60–63.; Pilinszky János: Nyilatkozat a Harmadnapon című kötetről. 63–64.; Balassa Péter: A látvány és a szavak. A Harmadnapon – huszonöt év után. [Tan.] 65–77.; Pilinszky János: Az Apokrifról. (Interjúrészlet) 77–78.; Lengyel Balázs: Egy vers születése. [Esszé] 78–82.; Jelenits István: Pilinszky-filológia. (Részlet) [Tan.] 82–84.; Lator László: Személyes, személytelen. [Verselemzés] 85–91.; Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János két verse. A szerelem sivataga, Négysoros. [Verselemzés] 91–99.; Valaczka András: Négysoros – az értelmezés nehézségei. [Verselemzés] 99–102.; Németh László: A magyar vers útja. (Részlet) [Tan.] 103–105.; Gattyán Nikolett–Szalay László: „Egyedül Istennek írunk”. Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez. [Tan.] 105–117.; Rónay György: Rekviem. (Részlet) [Krit.] 117–123.; Hafner Zoltán: „Irodalmilag talán a legigénytelenebbnek tűnik” Pilinszky KZ-oratóriumáról. [Tan.] 124–131.; Pierre Emannuel: Nyilatkozat a KZ-oratóriumról. 131–132.; Bányai János: Mozdulatlan jelenlét. [Krit.] 132–135.; Pilinszky János vallomásai új költői korszakáról. (Interjúrészletek.) 135–138.; Gerold László: A csillagmozgású színház esztétikája. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. [Tan.] 139–146.; Tandori Dezső: Pilinszky János válogatott művei. [Krit.] 146–152.; Pilinszky János levele Baitz Máriának. 152–155.; Pilinszky János vallomásai regénytervéről. (Interjúrészletek.) 155–159.; Pilinszky János: Önéletrajzom. 159–160.; Bán Zoltán András: A vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. Pilinszky regénytervéről. [Tan.] 161–167.; Lengyel Balázs: A hiány költője. Pilinszky János. [Tan.] 167–172. [Egy titok margójára] Fülöp László: Pilinszky János halálára. [Nekr.] 175–177.; Kibédi Varga Áron: Pilinszky János (1921–1981). [Nekr.] 178–180.; Radnóti Sándor: A misztikus költő. [Esszé] 180–186.; Ted Hughes: Pilinszky János költészete. Előszó a magyar költő verseinek angol nyelvű válogatásához. (Kada Júlia ford.) 186–195.; Lorand Gaspar: Roncs és ragyogás. Pilinszky János költészete. (Ádám Péter ford.) [Esszé] 195–198.; Beney Zsuzsa: „Én: kadettja valami másnak”. Pilinszky János és József Attila. [Tan.] 198–207.; Bende József: Pilinszky és Simone Weil. [Tan.] 207–218.; Jelenits István: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. [Tan.] 219–239.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. [Tan.] 239–252.; Angyalosi Gergely: Pilinszky találkozásai. Pilinszky János: Publicisztikai írások. [Krit.] 252–255.; Rónay László: Pilinszky, a levélíró. [Krit.] 255–265.; Bartócz Ágnes: Egy Pilinszky-levél margójára. [Eml.] 266–272. [Az ember itt] Németh László: Az utolsó vásárhelyi év. (Részlet) [Eml.] 275–278.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 278–281.; Az égbolttal volt eljegyezve. Bogyay Katalin beszélgetése Nemes Nagy Ágnessel. (Részlet) 282–283.; Weöres Sándor Pilinszky János Szálkák című kötetéről. Kabdebó Lóránt beszélgetése Weöres Sándorral és Károlyi Amyval. (Részlet) 284–293.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Esszé] 293–296.; Nemes Nagy Ágnes: Valaki más. [Esszé] 296–299.; Czjzek Éva: Emlékezés Pilinszky Jánosra. 300–307.; János mindig a lényegre törekedett� Bogyay Katalin beszélgetése Wiener Pállal. 307–314.; Tasi József beszélgetése Kocsis Zoltánnal Pilinszky Jánosról. (Rövidítve) 314–334.; Csokits János: 1976. (Rövidítve) [Eml.] 334–347.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. [Eml.] 347–353.; Spirituálisan élte az életet. Bogyay Katalin beszélgetése Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 354–365.; Kovács Péter: Levél Rónay László barátomnak. 365–372.; Esterházy Péter: A mi a bánat. [Esszé] 372–375.; Orbán Ottó: Holtak szellemével társalog. [V.] 375–376.

Pilinszky János. Bibliográfia. Összeáll. Bende József és Hafner Zoltán. Bp., 2001. Osiris, 427 l. – A borítón Pinke Miklós három fotójával (1981).

Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. / In memoriam/ – Harmadik, változatlan utánnyomás.

Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. Pozsony, 2002. Kalligram, 197 l. /Tegnap és Ma/

Kovács Erika: „Mindenből költészet lesz és csend…” Pilinszky-emlékek, dokumentumok. Bp., 2003. Osiris, 125 l.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. 4., bőv. kiadás. Bp., 2005. Open Art Kiadó, 351 l.

Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben. Budapest. 2019. Gondolat, 216 p. (Poétika és teológia II.)

Bogyay Katalin: Pilinszky újra... Budapest. 2021. Holnap, 188 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Emlékezés Pilinszky Jánosra = Vigilia, 2001. 11. sz.

Tartalom: Krasznahorkai László: Nem a hérakleitoszi úton. 811.; Tandori Dezső: A tragikumról Pilinszky János lírájában. 812–814.; Jelenits István: Farkas a Fabulában. 815–818.; Angyalosi Gergely: Az irodalom átvérzett szövete. 819–823.; Hafner Zoltán: Pilinszky versfüzete Márkus Annának. 824–831. Pilinszky jános: Ismeretlen írások és kiadatlan levelek. A dokumentumok közreadói Bende József és Hafner Zoltán. 832-843. Kalász Márton: „Szemlyes vendég" 844–845.; Szávai János: Acte gratuit avagy Sztavrogin visszatér. 846–855.; Sepsi Enikő: Csend-élet a színházban. 856–863.

Kontra Attila: A halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaiban. Új Forrás, 2019/10. 45-57 p.

Szmeskó Gábor: A távolság közelében I. Simone Weil hatása Pilinszky János misztikafogalmára. Forrás, 2020/4. 97-107 p.

Kontra Attila: „S ő harmadnap föltámadott” A feltámadás hite Pilinszky János publicisztikájában. Forrás, 2020/4. 108-120 p.

Hankovszky Tamás: „…mielőtt asztalhoz ülnénk”. Az üdvösség Pilinszky János költészetében. Vigilia, 2020/4. 286-294 p.

Pilinszky. (Összeállítás Pilinszky János születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2021/3. 220 p.

A teremtmények arca - tárgyak, emberek, állatok. Mészöly Miklós és Pilinszky János műveinek posztantropocentrikus olvasatai. (Az azonos címmel 2021. márc. 26-27. között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtudományi Intézete által online rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatai.) (Szerk.: Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán.) Kolozsvár. 2022. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 184 p.

Schein Gábor: A szintaxisok szétbontása: remény? Pilinszky, Beckett, Kurtág. 89-107 p.

Mekis D. János: A „vágóhíd melege”, a „kihűlt világ” és a „forró, kicsi erdő”. Posztantropocentrizmus és dezantropomorfizmus a Pilinszky-lírában.  108-125 p.

Szávai Dorottya: „Az üres árok”. A Pilinszky-költészet poszthumán értelmezésének lehetőségéről. 126-134 p.

Juhász Anna Anita: "Mérd az időt, / de ne a mi időnket." Tárgyak, helyek és növények ideje Pilinszky János verseiben. 135-148 p.

Radics Viktória: Éppen zajlik. 149-156 p.

Selyem Zsuzsa: "Gyönyörűek vagyunk" - kutyák és angyalok Pilinszkynél. 157-163 p.

Csehy Zoltán: Pilinszky, a szubverzív energia. (Kalandtúra egy Pilinszky-olvasat aknamezőin). 164-176 p.

Kötetben megjelent művek ismertetései

Trapéz és korlát

– –: = Új Ember 1946. június 28. 11.

Rónay György = Magyarok 1946. 7. sz. 402–403.

Bóka László = Új Magyarország 1946. augusztus 13. 10.

Vidor Miklós = Válasz 1946. 2. sz. (november) 188–189.

Alaksza Ambrus = Sorsunk 1946. 3. sz. (december) 174.

Nemes Nagy Ágnes = Újhold 1946. 1. sz. (december) 152.

Ignácz Rózsa = Vigilia 1946. 1. sz. (december) 64.

Aranymadár

– –: = Új Ember 1958. február 2.

Csertői [Oszkár]= Köznevelés 1958. 4. sz. III. 1.

T[üskés] T[ibor] = A Könyvtáros 1958. 5. sz. 397.

T[üskés] T[ibor] = Könyvbarát 1958. 237.

Harmadnapon

Ungvári Tamás = Magyar Nemzet 1959. szeptember 15. 4.

– –: = Új Ember 1959. szeptember 27. 3.

Kéry László = Élet és Irodalom 1959. október 16. 5.

Maár Gyula = A Könyvtáros 1959. 11. sz. 868. = Könyvbarát 1959. 516.

Rajcsányi László = Népművelés 1959. 11. sz. 29.

– –: [Rónay György] = Vigilia 1959. november 682–686.

Pándi Pál = Népszabadság 1959. november 3. 8.

V[értessy] M[iklós] = Evangélikus Élet 1959. 43. sz. 4.

T. Gy. = Film Színház Muzsika 1959. november 20. 32.

Diószegi András = Kortárs 1960. február 276–283.

Határ Győző = Irodalmi Újság [Párizs] 1960. február 15. 8.

Rekviem

Kunszery Gyula = Új Ember 1963. december 29. 2.

Rónay György = Jelenkor 1964. március 271–276.

Maros László = Alföld 1964. május 478–479.

[Jelenits István] Tótfalusy István = Vigilia 1964. május 316–319.

Akác István = Napjaink 1965. július 1. 9.

Nagyvárosi ikonok

Possonyi László = Új Ember 1970. december 13. 2.

Szabolcsi Miklós = Népszabadság 1970. december 29. 7.

Demény Ottó = Magyar Hírlap 1970. december 31. mell. IV.

Vas István = Élet és Irodalom 1971. január 2. 10–11.

Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1971. január 17. 13.

Rónay György = Vigilia 1971. február 132–135.

Futaky Hajna = Jelenkor 1971. április 361–366.

Fülöp László = Alföld 1971. május 67–70.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1971. július 664–669.

Béládi Miklós = Népszava 1972. április 15. 8.

Szőts Ferenc = Üzenet [Szabadka] 1972. 5. sz. 335–336.

Szekér Endre = Korunk [Kolozsvár] 1972. 6. sz. 941–944.

Szálkák

Vasadi Péter = Új Ember 1972. december 10. 2.

Demény Ottó = Magyar Hírlap 1972. december 16. mell. IV.

Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1972. december 30. 16.

(kartal) [Zsuzsa] = Magyar Nemzet 1973. január 7. 13.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1973. január 27. 11.

Székely Ákos = Életünk 1973. február 171–175.

Béládi Miklós = Kritika 1973. február 22.

[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1973. február 131–133.

Fülöp László = Alföld 1973. március 78–81.

Monoszlóy Dezső = Új Látóhatár [München] 1973. 2. sz. 174–179.

Szabó Ferenc = Katolikus Szemle [Róma] 1973. 3–4. sz. 323–326.

Diószegi András = Kortárs 1973. október 1675–1679.

Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.

Végkifejlet

Beney Zsuzsa = Könyvvilág 1974. 4. sz. 2.

F[alus] R[óbert] = Népszabadság 1974. június 21. 7.

Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1974. június 21. 17.

Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1974. június 22. 12.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1974. június 29. 11.

[Rónay László] S[íki] G[éza] = Új Ember 1974. június 30. 4.

Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.

Reményi József Tamás = Napjaink 1974. július 9.

Szuromi Lajos = Alföld 1974. augusztus 74–78.

Galsai Pongrác = Kritika 1974. augusztus 23–24.

Csűrös Miklós = Magyar Hírlap 1974. augusztus 10. mell. IV.

Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1974. szeptember 15. 13.

Futaky Hajna = Jelenkor 1974. október 943–946.

Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.

Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.

Melczer Tibor = Napjaink 1976. július 9.

Bata Imre = Le PEN Hongrois n° 16 (1976).

A nap születése

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1974. 17. sz. 10.

Cs. Nagy István = Életünk 1974. április 380–382.

Szakolczay Lajos = Magyar Hírlap 1974. június 8. mell. IV.

Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.

Bába Iván = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1974. 10. sz. 956–957.

Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.

Tér és kapcsolat

Rózsa Gyula = Népszabadság 1975. július 6. mell. 8.

Hegyi Béla = Új Ember 1975. augusztus 24. 2.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1975. szeptember 13. 10.

Turi Gábor = Új Symposion 1975. 124. sz. 265–267.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1975. október 80–82.

Radnóti Sándor = Kortárs 1976. augusztus 1306–1312.

Kráter

H[egyi] B[éla] = Új Ember 1976. május 16. 2.

Bata Imre = Népszabadság 1976. május 22. 6.

Kartal Zsuzsa = Új Tükör 1976. 23. sz. 38.

Ács Margit = Magyar Nemzet 1976. június 1. 4.

[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1976. október 714–715.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1976. 45. sz. 11.

Bécsy Ágnes = Kritika 1976. december 25–26.

Szabó Sándor Géza = Hajdú–Bihari Napló 1976. december 8. 5.

Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye

Könczöl Csaba = Könyvvilág 1977. 9. sz. 13. = Bücher aus Ungarn 1978. 1. sz. 51–52. = Hungarian PEN. 19. sz. (1978) 110–111.

Kenyeres Zoltán = Új Tükör 1977. 47. sz. 2.

[Vasadi Péter] (vasadi) = Új Ember 1977. november 27. 2.

Lengyel András = Somogyi Néplap 1977. december 10. 5.

Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.

Vinkó József = Magyar Hírlap 1978. február 12. 10.

Tarján Tamás = Magyar Nemzet 1978. február 19. 13.

Vajda Gábor = Magyar Szó [Újvidék] 1978. június 24. 21. kult. mell.: Kilátó 1978. 2. sz.

Gerold László = Híd [Újvidék] 1978. 3. sz. 339–344.

Magyari Imre = Alföld 1978. április 75–76.

Szkárosi Endre = Kritika 1978. június 23–24.

Radnóti Sándor = Új Írás 1978. július 103–107.

Melczer Tibor = Napjaink 1978. augusztus 29–30.

Csáky Károly = Hét 1978. 21. sz. 8.

Kardos András = Kortárs 1979. május 789–792.

Szűcs Anna: Beszélgetések Pilinszkyvel. Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal - Egy párbeszéd regénye, Magvető Kiadó, 2020. Prae.hu, 2020. aug. 25.

Válogatott művei

Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.

Bécsy Ágnes = Kritika 1978. április 32.

Bata Imre = Népszabadság 1978. október 31. 7.

d. cs. = Dunántúli Napló [Pécs] 1978. december 3. 6.

B. Juhász Erzsébet = Könyvvilág 1978. 12. sz. 4.

Tandori Dezső = Kortárs 1979. május 819–821.

Pomogáts Béla = Üzenet [Szabadka] 1979. 6. sz. 379–380.

Könczöl Csaba = Magyar Nemzet 1979. szeptember 2. 13.

Szög és olaj

[Dlusztus Imre] (di) = Szegedi Egyetem 1983. 9. sz. 2.

Tarján Tamás = Népszabadság 1983. május 10. 7.

Alföldy Jenő = Népszabadság 1983. augusztus 26. 7.

B[alássy] L[ászló] = Új Ember 1983. 21. sz. 4.

Donáth László = Evangélikus Élet 1983. 28. sz. 3.

Balassa Péter = Élet és Irodalom 1983. 32. sz. 11.

Páll László = Reformátusok Lapja 1983. 36. sz. 3.

Bálint B. András = Forrás 1983. november 91–93.

Csetri Lajos = Tiszatáj 1983. december 68–71.

Pomogáts Béla = Napjaink 1983. december 30–31. = Magyar Hírlap 1983. szeptember 17. 8.

Pályi András = Jelenkor 1984. március 275–281.

Rónay László = Kortárs 1984. március 477–480.

Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.

Varga Zoltán = Híd [Újvidék] 1985. 1. sz. 87–94.

Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = Bücher aus Ungarn 1985. 3. sz. 29–31.

B[éládiné] Hajtó Zsófia = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 150.

Beszélgetések Pilinszky Jánossal

Tarján Tamás = Népszabadság 1983. november 15. 7.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap 1983. december 10. 8.

Rónay László = Népszava 1983. december 30. 6.

Liptay Katalin = Könyvvilág 1983. 12. sz. 7.

K[ocsis] L. M[ihály] = Magyar Ifjúság 1983. 52. sz. 39.

Földényi F. László = Élet és Irodalom 1984. március 2. 10.

Jagusztin László = Hajdú–Bihari Napló 1984. április 28. 5.

Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.

Csókás László = Új Írás 1984. május 123–125.

lugos péter = Új Ember 1984. május 27. 6.

Rónay László = Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 5–6. sz. 752–755.

Rónay László = Vigilia 1984. június 472–473.

Fülöp László = Alföld 1984. szeptember 79–81.

Juhász Erzsébet = Híd 1984. 11. sz. 1562–1565.

Bakonyi István = Forrás 1985. január 94–95.

Könczöl Csaba = Kritika 1985. január 25.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1985. január 75–79.

Alexa Károly = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 33–34.

Budai Katalin = Teológiai Szemle 1985. 4. sz. 253–254.

Pilinszky János legszebb versei

Szilágyi Júlia = Utunk [Kolozsvár] 1984. 6. sz. 4.

A mélypont ünnepélye

Vasadi Péter = Új Ember 1984. december 9. 6.

Rónay László = Magyar Hírlap 1984. december 15. 8.

Tarján Tamás = Népszabadság 1984. december 23. 7.

Tarján Tamás = Könyvvilág 1985. január 3.

Vári Attila = Magyar Nemzet 1985. január 18. 8.

Rónay László = Népszava 1985. február 16. 10.

Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = BucherUng 1985. 3. sz. 29–31.

Grezsa Ferenc = Új Írás 1985. április 121– 125.

Rónay László = ItK 1985. 4–5. sz. 573–577.

Cselényi [László] = Hét [Pozsony] 1985. 25. sz. 15.

Balassa Péter = Kortárs 1985. május 154–157.

Balogh Ernő = Népszabadság 1985. május 18. 16.

Kőháti Zsolt = Filmkultura 1985. 5. sz. 74–77.

Szilágyi Ákos = Kritika 1985. július 38–39.

Erdődy Edit = Vigilia 1985. október 800–802.

Ferenc Takács = World Literature Today [Norman Okla.] 1986. n° 1 151–152.

Fázsy Anikó = Le PEN Hongrois n° 28 (1987) 112–113.

A nap születése

Kállay Tünde = Népszava 1985. szeptember 26. 6.

Pilinszky János összegyűjtött versei

Tüskés Tibor = Könyvvilág 1987. 6. sz. 2.

Vasy Géza = Népszava 1987. november 14. 8.

Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1987. 44. sz. 31.

Vasadi Péter = Új Ember 1987. november 23. 6.

Dlusztus Imre = Élet és Irodalom 1987. november 27. 10.

Valaczka András = Vigilia 1988. június 472.

Cselényi László = Hét [Pozsony] 1988. 7. sz. 9.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1989. április 7. 11.

Kalandozás a tükörben

Pósa Zoltán = Kincskereső 1988. 5. sz. 37–38.

Rigó Béla = Könyvvilág 1988. 5. sz. 43.

Lévai Júlia = Élet és Irodalom 1988. szeptember 2. 10.

Pilinszky János összegyűjtött versei

Rónay László = Stádium 1992. 3. sz. 114.

V. Bálint Éva = Magyar Hírlap 1992. június 6. (Ahogy tetszik kult. melléklet) VII.

Varga Mátyás = Vigilia 1992. augusztus 636.

Rónay László = Új Forrás 1992. október 78.

Széppróza

Vajda Barnabás = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1993. szeptember 93–94.

Jász Attila = Vigilia 1994. május 393–394.

Beszélgetések

Koppány Zsolt = Könyvvilág 1994. augusztus 8.

Könczöl Csaba = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1994. október 1.

Bán Zoltán András = Beszélő 1994. október 20. 37–38.

Götz Eszter = Magyar Hírlap 1994. november 2.

Szakolczay Lajos = Kortárs 1995. június 117–118.

Naplók, töredékek

Szegedy–Maszák Mihály = Protestáns Szemle 1995. 2. sz. 155–159.

Jeles András = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1995. július 1. 4.

Tillmann J. A. = Magyar Narancs 1995. július 27. 36.

Tallós Péter = Vigilia 1996. április 315–316.

Pilinszky fényképei

Götz Eszter = Magyar Hírlap 1996. február 10. 16.

(f. g.) = Új Ember 1996. június 16.

Nádas Péter = Kritika 1996. június 24–25.

Szepesi Attila = Forrás 1996. augusztus 90–92.

Széppróza

Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.

Gróh Gáspár = Magyar Szemle 1997. május 194–199.

Versfüzet

Sajó László = Magyar Narancs 1996. december 5. 43.

Tasi József = Élet és Irodalom 1997. január 24. 15.

Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.

Reményi József = Népszabadság 1997. március 8. 29.

Pilinszky Rómában

Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.

– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.

Szakolczay Lajos = Várnegyed 1997. december 19. Karácsony (melléklet) IV.

Pilinszky János össszegyűjtött levelei

– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.

Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.

Bárdos László = Élet és Irodalom 1997. december 19. 17.

Pilinszky János Márkus Annának

Martin Attila = Magyar Nemzet, 2001. júl. 28., 175. sz. 33.

Hafner Zoltán = Vigilia, 2001. 11. sz. 824–831.

Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák – Pilinszky János: A test költészete

Kovácsy Tibor = Magyar Narancs, 2002. jan. 31., 5. sz. 39.

 

A szakirodalmat összeállította Bende József és Hafner Zoltán.