Kovács András Ferenc: Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Petőcz András: Négy újabb Forrás. Alföld, 1985/6.

Mózes Attila: A forma öröme. Utunk, 1989. március 31.

Szőcs István: Könyv átutazóban. A Hét, 1989. június 1.

Keresztury Tibor: Benne és fölötte. Alföld, 1990/4.

Szigeti Csaba: A Hímfarkas bőre. Jelenkor, 1990/5.

Schein Gábor: Költözködés. Vigilia, 1993/6.

Martos Gábor: Versek közelmúltidőben. Életünk, 1993/10.

Szigeti Csaba: Lábjegyzetek egy lábjegyzetelt palimpszesztushoz. Jelenkor, 1993/11.

Markó Béla: Kannibál idő. Bp. Könyves Kálmán Kiadó–Széphalom Könyvműhely, 1993.

P. Horváth Tamás: Kovács András Ferencről is. Szép literatúrai ajándék, 1994/1.

Kulcsár Szabó Ernő: Poesis memoiae. Kortárs, 1994/6.

Tamás Ferenc: Satura lanx – avagy vegyestál erdőntúli módra. Magyar Napló, 1994/6.

Payer Imre: Áldassanak a restaurátorok. Magyar Napló, 1994/18.

Kelemen Zoltán: Indiánok vastüdőben. Forrás, 1994/11.

H. Nagy Péter: Az „újraírt” hagyomány kontinuitása. Alföld, 1994/12.

Pokstaller Lívia: Ami volt, mindörökre van. Irodalmi Szemle, 1994/12.

Keresztury Tibor: Versreneszánsz közeleg. = Csipesszel lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Bp. Nappali Ház, 1994.

Lászlóffy Aladár: Két „nélküliség” között egy költő. Árgus, 1995/1.

Somlyó György: Kovács András Ferencről. Magyar Napló, 1995/1.

Szekér Endre: „Eljön a vers is még…” Szabálytalan jegyzetek Kovács András Ferenc verseit olvasva. Látó, 1995/1.

Martos Gábor: Versek párhuzamos jelenidőben. Életünk, 1995/2.

Gács Anna: A herétikus lipinka, avagy a vágy jóleső teljesületlensége. Határ, 1995/3.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Hangok, jelek”. Nappali Ház, 1995/3.

Nyíri Miklós: A sokféle mutaványokrúl. Nappali Ház, 1995/3.

Fried István: Idézetek és a mai versalkotás. Tiszatáj, 1995/4.

Báthori Csaba: Erdélyi Próteusz. Holmi, 1995/9.

Wirth Imre: Lelkem kockán pörgetem – Üdvözlet a vesztesnek. Kritika, 1995/9.

Kelemen Zoltán: Versvereség – Vereségvers. Tiszatáj, 1995/10.

Magyar Zoltán: Chronica Magna. Kortárs, 1995/11.

Gerliczki András: Létező világok. Hitel, 1996/7.

Füzi László: A nyelvben létezés boldogsága: Jegyzetek Kovács András Ferenc költészetéről. = Uő: Balvégzetű évtized: esszék, tanulmányok. Pozsony. Kalligram, 1996.

Csiki László: Rímálom. Élet és Irodalom, 1997. márc. 7.

A Forrás tematikus száma Kovács András Ferencről. Forrás, 1997/4.

Bogdán László: Az erdélyi sorsverkli avagy „A mindenség kalapja alatt”. Forrás, 1997/4.

Kántor Lajos: Ó Trenszilvéniában. Forrás, 1997/4.

Silló Jenő: Toldott-foldott ballada: Jack Cole dalaiból című vers pre- és architextusairól. Forrás, 1997/4.

Szekér Endre: Kovács András Ferenc Kufstein-verséről: Erős várunk a Kufstein. Forrás, 1997/4.

Szigeti Csaba: Névsorolvasás. Forrás, 1997/4.

Szekér Endre: Üdvözlet a vesztesnek. Kritika, 1997/5.

Gerliczki András: A költészet szükségessége. Hitel, 1998/2.

H. Nagy Péter: Krisztinka-tinta. Tiszatáj, 1998/10.

Keresztesi József: Sicc, mocsokba közbeszéd! Jelenkor, 1999/1.

Láng Zsolt: Ex libris. Élet és Irodalom, 1999. febr. 26.

Lőrincz Csongor: Kérügma és literalitás. Literatura, 1999/4.

Bodor Béla: Lassú legényes, avagy „ugrani már: soha”. Élet és Irodalom, 1999. jún. 11.

Vörös István: Adventi fagyban angyalok. Kritika, 1999/6.

Szekér Endre: Depressio Transsylvaniae. Kritika, 1999/10.

Cs. Gyímesi Éva: A rejtőzködő lírikus. = Uő: Kritikai mozaik: Kritikai esszék, tanulmányok. Kolozsvár. Polis, 1999.

Cs. Gyímesi Éva: Öt vers: Palocsay: Képzelgő kandalló; Lászlóffy: Egyetlen élet; Szabédi: Válassz; Markó: Feljegyzés egy boldog körtefáról; Kovács András Ferenc: Önarckép gyufásdobozra à la japonaise. = Uő: Kritikai mozaik: Kritikai esszék, tanulmányok. Kolozsvár. Polis, 1999.

H. Nagy Péter: Olvasási stratégiák (újra)olvasása (Kovács András Ferenc: Friss tinta, tinta, tinta!). = Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok. Szerk. L. Simon László, Thimár Attila. Bp. FISZ Könyvek, 1999.

Lövétei Lázár László: A hús-test felhasználási módozatairól. Tiszatáj, 2000/1.

Kelemen Zoltán: Keserűsó. Tiszatáj, 2000/4.

Prágai Tamás: Prédikátor szégyenidőben. Napút, 2000/5.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Kívül-belül a lírán. Élet és Irodalom, 2000. jún. 23.

Margócsy István: Magyar táncszó. Holmi, 2000/8.

Gerliczki András: Kovács András Ferenc könyvei.= Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerk. Görömbei András. Debrecen. Kossuth Egyetemi, 2000.

H. Nagy Péter: A szöveghatárok feloldódása. = Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Szerk. Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Bp. Osiris, 2000.

Lukácsy András: Függelék: versből – kopjafa. = Uő: A líra mutatványosai. Bp. Pont, 2000.

Balázs Imre József: És-és-és. Forrás, 2001/1.

Kovács Béla Lóránt: Irónia, alanyiság, történelem. Alföld, 2001/1.

Márton László: Ex libris. Élet és Irodalom, 2001. április 20.

Gács Anna: Váratlan férfikor. Élet és Irodalom, 2001. jún. 22.

Kovács András Ferenc: MM. Magyarázatok Micimackóhoz. Forrás, 2001/7–8.

Kovács András Ferenc: Provintziális klapantziák. Forrás, 2001/7–8.

Szigeti Lajos: „ha kedvünk fanyar, szánk pedig üres”: Erdélyi költők József Attila igézetében. Korunk, 2001/7.

Kulcsár Szabó Ernő: A felejtés lírai „mnemotchnikái”. Élet és Irodalom, 2001/39.

Balázs Imre József: „Csitulj…, ez csak séta”. Forrás, 2001/11.

Vörös István: Én vagyunk. = Uő: Lakatlan szigetek már nincsenek. Dicsérő kritikák. Bp. Ister, 2001.

Demény Péter: Búcsú az identitástól. Forrás, 2002/1.

Mészáros Márton: Nem is vagy igazi amerikai! Prae, 2002/1–2.

Szabó Annamária: „Az állandóban – változékonyan”. Bárka, 2002. 1–2.

Szekér Endre: Költői utazás Kovács András Ferenccel. Tiszatáj, 2002/4.

Szilágyi Ákos: Egy szóhazafi köszöntése. Élet és Irodalom, 2002. jún. 14.

Selyem Zsuzsa: Aranyos vitézi… Élet és Irodalom, 2002. jún. 21.

Gács Anna: Egy eretnek védjegye. = Uő:Miért nem elég nekünk a könyv. A szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. Bp. Kijárat, 2002.

Balázs Imre József: Kosár, köcsög, lábpor. Élet és Irodalom, 2003. jún. 13.

Oláh Szabolcs: A lírai hang műfajfüggő anyagisága: Kovács András Ferenc „emlékmű-versei”. Alföld, 2003/10.

Oláh Szabolcs: A líraihang műfajfüggő anyagisága és megmutatkozása Kovács András Ferenc történelmen átívelő verseiben. = Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. Bp. Osiris, 2003.

Máthé Éva: Az író, a művész a lehetetlennel dolgozik: csendes diskurálás Kovács András Ferenccel. Nyelvünk és kultúránk, 2004/2.

Végh Balázs Béla: Kis magyar delfinológia. Látó, 2004/6.

Fürth Eszter: Szövegek szerzői: Fernando Pessoa jelenléte Kovács András Ferenc Mint a mór egy portugál szonettben című versében. Tiszatáj, 2004/12.

Kolozsi Orsolya: Kinek a hangja? Kovács András Ferenc: Weöresiáda. Váteszi szózat utókoromhoz!Tiszatáj, 2004/12.

Zanin Éva: Recycling, avagy KAF három palimpszesztjéről. Kovács András Ferenc Bruegel-verseiről. Tiszatáj, 2004/12.

Payer Imre: Az emlékezet-felejtés nyelvisége Kovács András Ferenc költészetében. Eső, 2005/3.

Lőrincz Csongor: Név, aláírás és inskripció a lírában: Kovács András Ferenc: J. A. szonettje. Kalligram, 2006/3–4.

Gyulai Levente: Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége: a Lázáry René Sándor-művek szövegkontextusairól. Forrás, 2006/5.

Korpa Tamás: „»Szereped van itt…«”. Kovács András Ferenc: York napsütése. Bárka 2015/3.

Horváth Kornélia: Versnyelvi virtuozitás. Kovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról. www.kortarsfolyoirat.hu, 2016/4.

Kerti Anna Emese: „Verseimbe te fújj, lehelj ma lelket!”.
Kovács András Ferenc Calvus-verseinek intertextuális
hálózatáról (Catullus, Horatius, Ovidius). Ókor, 2019/4. 59-70 p.

Selyem Zsuzsa: Szavad sincs szépség tériszonyára. [Requiem tzimbalomra.] Élet és irodalom, 2019. október 18.

 

A szakirodalmat összeállította Mészáros Márton és a DIA.